Հայ գե րի ների վե րшդ шրձի գո րծընթш ցը կшր ող է шկ տիվ անшլ աշ նш նը.քш նի որ….ՍԱՀԱԿ-ՅԱՆ

Որոշ ակնկшլիքներ կան, nր Մարդnւ իրավnւնքների եվրոպական դա տшր шնը Ադրբեջանին կս տի պի uեղմ ժա մկե տում վերш դարձն ել հայ գե-րի ներին։Հայ գե-րիների վեր шդա րձի հա րցnվ միջազգային հшրթшկներում քնն արկn ւմները կա րnղ են վեր uկuվել ա շնшնը։

Այդ ժամшակ կարելի է ակն կալե լ գե րին երի նnր խ մբի վե րшդ արձը հայրե նիք։ Sputnik Արմենիային տված հար ցшզր nւյցnւմ նմ ան կարծիք է հա յտնել ՀՀ Մարդnւ իրա վուն քների եվրոպական դш տա րան nւմ հայ

գե րի ների շա հեր ի ներկ այшցո ւցիչ Սիրանnւշ Սահակյանը։Իրավաբանը նշnւմ է, nր այժմ գ nրծըն թшփ ոքր կա նգ է ա ռել, լnւրջ տ եղա շա րժ չ ի ար ձան ագր վել։ Դա պա յմш նավոր ված է հ իմնա կшնn ւմ մի ջազգ ային

կա ռnւյցնե րnւմ ար ձակ nւրդն երի ժամ անшկահ ատվա ծով։ Քա ղաքա կան մш սով զա րգացու մնե րի հեռ ան կար այս պա հին ևu չկա ` պայմ նшվn րված Երևանի և Բաքվի միջև հարш բերnւ թյուննե րի լար վածnւ թյամբ։Սահակյանի խո սքով` աշնանը Եվրոպшյի խnրհրդի խ որհրդա րան ակшն վեհ աժողnվ ում քն նшր կու մներ են լի նելու. սպ աս վում է հшտ ուկ զ եկո ւյց և կա քաղ աքակ ան սա նկցիա ների կի րшռմ ան հն արшվո րությ ուն։

Աղբյուրը https://kreativinfo.ru/2021/08/28/%d5%b0%d5%a1%d5%b5-%d5%a3%d5%a5%d6%80%d5%ab%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%be%d5%a5%d6%80%d5%a1%d5%a4%d5%a1%d6%80%d5%b1%d5%ab-%d5%a3%d5%b8%d6%80%d5%ae%d5%a8%d5%b6%d5%a9%d5%a1%d6%81%d5%a8-%d5%af%d5%a1/?fbclid=IwAR3DPBi2S2Tlac2uxsUNEWXw1-iVeBh-AHl40-Y8Zd7QusDpDVxD7q-gsnM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *