Հրա պшրա կվել է աշ խшր հի տ արբ եր եր կրնե րпւմ ապ րnղ հшյ երի թի վը

«Ti me to An aly ze» հար­թ ա­կը զե կույց է նե րկայա ցրել ամբn ղջ աշ խար հում հա յերի թ վի մ ասին: Իսկանդարյանը ներկայացրել է թվերը: Զեկույցի համ աձայն՝ տա րբ եր երկրնե րում ապ րող հայ երի թիվը հետևյալն է

Աբ­խա­զիա-48.000, Ալ­բա­նիա-470, ԱՄՆ-1.540.000, Ա­րա­բա­կան ­Միա­ցյալ Է­մի­րու­թյուն­ներ-3.000, Արգենտինա-128.000, Ավստրիա-3.000, Ավստրալիա-85.000, Բելառուս-35.000, Բելգիա-11.000, Բոլիվիա-50, Բրա­զիլիա-47.000, Բուլղարիա-8.000, Գեր­մա­նիա-47.000, Դա­նիա-2.500, Ե­գիպ­տոս-4.500, Թուրք­մե­նս­տան-30.000, Թուր­քիա-70.000,

Իս­րա­յել-6.000, Ի­րաք-10.000, Ի­րան-240.000, Իս­պա­նիա-8.000, Ի­տա­լիա-4.000, Լատվիա-3.000, Լե­հաս­տան-45.000, Լի­բա­նան-130.000, Լիտ­վա-2.100, Կա­նա­դա-57.000, Քա­թար-1.800, Կիպ­րոս-4.000, Կոլումբիա-500, Հուն­գա­րիա-35.000, Հնդ­կաս­տան-600, Հու­նաս­տան-25.000, Ղա­զախս­տան-25.000, Մալ­թա-350, Մեքսիկա-500, Մեծ Բ­րի­տա­նիա-11.000, Նոր­վե­գիա-2.500, Հո­լան­դիա-7.000, ,Շվեյցարիա-7.000, Շվեդիա-9.000, Չի­նաս­տան-200, Չե­խիա-15.000, Չի­լի-700, Ռու­սաս­տան-1.980.000, Ռու­մինիա-2.000, Սիրիա՝ մինչև պատերազմը-120.000, Վենեսուելա-3.000, Վ­րաս­տան-249.000, (միայն Ջավախքում՝ 110.000), Տաջիկիստան-6.000, Ուզ­բե­կս­տան-70.000, Ուկ­րա­ինա-100.000, Ու­րու­գվայ-20.000, Քո­ւվեյթ-12.000, Ֆ­րան­սիա-700.000։

Աղբյուրը https://azatnewstv.am/4436/?fbclid=IwAR1BI0ISAjKvtB0eJE4nKa2it7UYoWBQLpRygx_eGezYky1a8S5scb8n2QI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *