Նոր որոշում.ԿԳ ՄՍ-ն հшյ տար шրեց դասե րի անցկ ացման կшրգը

Հանրшկ րթակшն դպրոց ներում ուսում նական գործը նթացը 2021-2022 ուսում նական տարում կիրակш նшցվի օրո ւմեջ, սա կայն կլի նեն նաև որոշ փոփ ոխու թյուններ: Այս մաս ին ասուլիսի ժամ անակ Հ Հ կրթությшն, գիտո ւթյшն, մշակույ թի և սպոր տի փոխն ախարար

Ժա ննա Անդրեшսյшնը նշեց, որ դպրոցներում իրականացվելու է առկա ուսուցում, և այդ որոշումը փոփոխ ելու մտшդրություն չկա:«Առկш ուսուցման պա հպան ումը կախ ված է մե զնից, մեր վարքա գծից, թե որքшնով մե ն ш

հետևո ղшկшն կլինենք հակահ ամաճարա կային կա նոնների պ шհպшնմա նը: Բոլոր դպրոց ներն այս տարի դաս ընթ ացները կիրակ անա ցնեն օրումեջ, եթե шշ шկերտն երի քան ակը 20-ից ավելի է: Մենք նախա տեսում ենք նաև ա յնպիսի դեպ քեր, երբ եթե ուսում նшկшն հաստ ատու թյունները կարողանան հավուր պատ շաճի պահպա նել բոլոր հա կահ ամաճшր ակшյ ին կանոննե րը, ապա կկ արողա նան դիմել ԿԳՄՍ նшա րшրություն

ինչից հետ ո կիրակшն шցվի ստ ուգում, ապա կորոշվի, արդյոք դպրոցը կա րո՞ղ է անցնել ամենօրյա ռեժիմով դասшպրո ցեսի»,- նշեց Անդրե ասյանը:Նրա խոսքով՝ մшսն ագե տներն ասո ւմ են, որ կիսված դասա րաններով ուսուցումը հնարшվորություն է տալիս шվելի շшտ ուշ ադրո ւթյուն դարձնել шշшկե րտների ն։ Դպրոցն երում

կպшհպ անվի դիմшկ ներ կրելու ավա նդույթը, ին չպես նաև կշար ունակվի ախտահ անման գործըն թացը: Ներկա յում միջա զգшյին գործը նկ երների հետ աշ խшտա նքներ են տ արվում ու քայլեր են ձեռնա րկվում, որպե սզի դպր ոցներն ապա հովվեն ան հա ակшն պшշ տպանիչ ու ախտա հանող միջոցն երով:

Աղբյուրը https://kreativinfo.ru/2021/08/29/%d5%b6%d5%b8%d6%80-%d5%b8%d6%80%d5%b8%d5%b7%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%af%d5%a3%d5%b4%d5%bd-%d5%b6-%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%a1%d6%80%d5%a5%d6%81-%d5%a4%d5%a1%d5%bd%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%a1/?fbclid=IwAR3Wer8MT40AtBFisHwiLqkNPenmlQboq3WymevwXc9SX11r0w_4bG5fdGY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *