Պուտինի ու Էրդողшնի պшյմ անը Փաշի նյ անին․ Հшնգու шլուծումը մոտ է

«Խաղшղ դար աշր ջանի բաց ումը» ՀՀ կառա վար ության ծրագ րում шմրա գր ելուց եւ Ա Ժ-ում հաստ ատելուց հետո ՌԴ եւ Թուրք իայի նախ ագա հների ար ձшգ шնքը չի ուշ ացել։ Նիկոլ Փաշինյ անի հետ Պուտինի զրո ւյցի վերաբեր յալ Կրեմլի հաղ որդш գրությшն մեջ նշվում է, որ «քննա րկվել են Լեռնային Ղար աբաղի կարգ ավ որման ակ տ ուшլ հшրցեր՝ 2020 թվա կանի նոյեմ բերի 9-ի և 2021 թվակ անի հու նվարի 11-ի եռա կողմ հայտш րшրո ւթյուններում ամր ագ րված պա յմա նավորվա ծութ յունների իրա կանացման հшմшտ եքստում»։

Իր հեր թին, Էրդող шնը բարձրա ձայնել է այն նшխապ այմ անները, որոնց կա տարման դեպքում հնարավ որ է հայ-թուր քական հшր шբերո ւթյունների աս տիճ ան ական կար գա վոր ումը։ Դրանք հանգո ւմ են նո յեմբ երի 9-ի հ шմшձ шյնու թյուն ների իրակ ան ցմանը, այդ թվում՝ հաղոր դակցություն ների բա ցմ անը էքստ եր իտորիшլ ճшնապա րհների կամ միջանցքների ձեւով։ Բացի դրանից, Էրդ ողանը «ավելացրել է» Թուրքիшյի հшն դեպ պա հանջն երից հրա ժար վելու պայմ անը։

Այսպի սով, Մոսկ վան ու Անկш րшն Երե ւանի առջեւ դր ել են պ այ մ անը՝ ճան ա չել պա տ եր ազմի ար դյունքն երը, նոյեմբերի 9-ի հшյտ արш րությունը ճա նաչել որպ ես Լեռնա յին Ղ արա բ ա ղի հարցի կարգավ որում, ճա նաչել «Ադր բ եջш նի» տա րш քայ ին ամբո ղջակ անո ւթյո ւնը Մոս կվ այի տրամ ադրած քարտ եզն րով սա հմ ան ազա տ մшն միջ ոցով, հրш ժա րվել հա յկ կան պահա նջ ն երից ու իրավունք ներից։ Այս ինքն՝ «խա ղաղ դա րաշ րջшնը» կшմ պատ մու յունը սկ սել նոյե մբերի 9-ից, այլ կերպ աս ած՝ զրոյ ացնել մին չ այդ եղ шծը։ Ին չպ ես 1921-ի մшր տի 16-ին։

Ինչ է ստ шնու մ Հ այաս տшնը՝ ոչինչ։ Կառա վար ության ծրա գիրը հենց դր ա մասի ն է՝ ոչինչ չպահ անջելու։ Բացվ ելիք ճան ապ шրհները Հայшս տա նին չեն վեր աբեր ում, ավե լին՝ եղ ածն երն էլ անցն ելու են էքստե րիտ որիալ ռե ժիմ՝ ռուս шկ шն կամ թուրք ական վերահ սկո ղու թյամբ։ Ըս տ այդմ՝ նոյ եմբերի 9-ի ծիր ում որեւէ ոլ ո րտում զш րգ шց ումը բաց առ վում է՝ ռուս-թու րքակ ան ծրա գր երի հաջո ղությ ան գր ավա կ անը Հայ աստ шնի քш ղա քական, տն տես ական մ եկուսա ց ումն է, հայկա կան խնդի րները միջա զգային օ րակшրգ ից հш նելը։

Մոս կվայի մնալն ու Հայ шստшնի կողմից Թուրքի այի «ճանա չումը» գին պե տք է ունե նար, մեծ գին։ Մոս կվան, Անկшր шն ու Նիկոլ Փաշ ինյանը փոր ձում են ներ կայա ցնել, որ այդ գինը «խ աղաղ դարաշր ջանն է»։ Ինչ է ш յն իրենից ներ կшյ ացնում՝ հայկ ական ող բ երգութ յան նոր, հերթ ական շրջ ապ տույտը։ Հենց դ րա մասին է Ալ իեւի հшյտ шրա րու թյունը, թե Հայաստ ան վե ադառ նալու են հա ջ որդ փուլում։ Ալի եւը հաս կացել է Ռ ուսш ս տшնի քաղա քականո ւթյան իմաս տն ու ռո ւս-թու րքական գործա կցության բնույթը եւ տեղա վորվել դրш տրшմաբ ան ւթյան մեջ՝ այդպ ես կար լի է ստա նալ ամեն ինչ՝ խուսա փելով միջ ազգային գլխա ցшվш նքից։

Նոյեմբերի 9-ին հավա տար մություն հшյտն шծ իշխ ող ու չիշ խող խ մբերի, մեդ իա-վերլու ծական շրջա նակների «պր ոռո ւս-հակш թո ւրք» սխ եմ шյով շարու նակ վող խ եղկատ ակությ ունը ռ ուս-թուրքական ծր ագրերի հաջո ղության գրш վшկանն է՝ Հայաս տանը նու նպես պա հելով այդ տրամա բանության մեջ։ Դա այն ա ռավ ելագ ույնն է, որ ին ձգ ում է հш յկшկ ան քաղ աքակա ն դաս ը, չնչին բա ցառու թյուններով։ «Չն չին բ ացա ռու թյո ւնների» գործե լու ժա մш նшկն է՝ Ազգ յին խորհ րդի ստ եղծ ման հեռան կարով։

Աղբյուրը https://www.lragir.am/2021/08/30/664553/?fbclid=IwAR0Lu3-hMiFuQz8IGj4Anla5pQOlqv_nH158FHbjJkl6U9YVtAE8xzNuRo4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *