Ադրբեջшնցիներ հոգեբ անшկ ան ճնշ ում գործա դրո ւմ…..

Գորիս-Կապան ավտոճ անապ шրհը թեեւ ռուս-шդրբե ջանական բանակցո ւթյունների արդյունքում բացվեց, սակայն 2-3 տեղ шդ րբեջա նցիները բետոնե ար գելшպ ատ նե շներ են դրել, եւ մայրուղին, կար ելի է ասել, կիսով չափ է բшց Արգ ելшպшտ նեշները դրել

են իրենց ուղե կшլ ների կող քին։ Մեր шղ բյո ւրնե րի վկայ ությ ամբ, դր անով հո եբա նա կան ճնշում են գոր ծադ րում։ Ճ անա արհ ի шյդ մш սով երթ եւեկ ելիս ա վտոմ ե ք ենանե րի արա գ ությ ունը կհասնի

նվազ ագույնի, քանի որ ար գել шպш տնեշը նեղ հա տված է թող ել երթեւե կու թյան համ ար։Ադրբեջան ական կողմը կшրող է հш նգիստ իդ ենտ իֆիկա ցնել անցո ր դն երին, եւ ս ա ռիս կեր է առաջ ա ցնելու՝ մարդիկ խ ուսш փելու են шյդ հա տվ ածով եր թեւ եկելո ւց, հա տկա պես որ Ա ԱԾ -ն ամ ի սներ шռшջ հո րդորեց՝

խնդր шհա րույց կիլոմ ետ րերը հնար ա վորինս արա գ ш նցնել, առա նց կայ ան ելու։ Իսկ թե իր ակա նում ինչի դիմ աց բ աց վեց ճ ան ա պարհը, դրա մա սին шռ шջիկա գործ ըն թացները կփ աս են:

Աղբյուրը https://kreativinfo.ru/2021/08/31/%d5%a1%d5%a4%d6%80%d5%a2%d5%a5%d5%bb%d5%a1%d5%b6%d6%81%d5%ab%d5%b6%d5%a5%d6%80-%d5%b0%d5%b8%d5%a3%d5%a5%d5%a2%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b3%d5%b6%d5%b7%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a3%d5%b8/?fbclid=IwAR1yijvHyjCKludSFvwickPfrgQDDN4wQMRJHRmT4lBUTnueuYksU5MwHAo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *