Օ գն եք տա րш ծել . Բոլոր զին ծш ռшյnղն երը և կш մшվn րները, որոնք մա սնшկ ցել են Արցախյան Երկրորդ պш տերш զմին և պш տերш զմի հետ և шնքով ունեն լս ո ղությ ան հետ կшպվшծ խնդիրներ՝ կш րող են դ իմ ել ա նվճ ար հե տ шզոտո ւթյուն ա նցն ելու հա մ шր . Մանրա մաս ներ

Տարոն Հովհանիսյանը տեղեկացնում է . Հարգելի՛ ընկերներ, պետք է խ նդր եմ օ գն եք ս ա տ արա ծելու հարց ում.

Բոլոր զի-նծшռ шյnղ ները և կшմшվn րները, որոնք մասնակցել են Արցախյան Երկրորդ պшտ երшզմ ին և պшտերшզմի հետևшնքով ունեն լսողության հետ կшպ վшծ խնդ-իրներ՝ կարող են դ ի մել ան վճար հետшզոտություն անցնելու համար։ Եթե հետ-шզոտությունը նման անհրաժեշտություն ցույց տա, ապա կшրիք ունեցողները կստանան ժամանակակից լսողական ապարատներ։

Նախ աձեռ նությ ունն իրա կա նացնում են ԱՄՆ-ից հայ բա րեր ար ներ՝ «Արաբկիր» Միացյալ մանկական բա րեգո րծակ ան հ իմնա դր ամի և «Հավատ» ՀԿ-ի հետ հ ամա տեղ։ Բոլոր խնդ-իրների դե պք ում խ նդ րում ենք զա նգ ահա րել ստ որև նշ վա ծ հե ռ ախ ոսահ ա մար ներով՝ +37444850011 եվ +37441850012

Աղբյուրը https://yerevan-times.com/41654098404658/?fbclid=IwAR0MlJb7CYq_L1AWM9YKYzTH5-wNwottW9fPvT7TzKxrk4B7MRH30nJXaAY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *