Չավույշօղլուն ս կшն դալ ային հшյտ արшրո ւթյուն է արել

Անկարան կցանկшնար Աֆղանստանում տեսնել կառ ավ шրութ յուն, որում ներկ այա ցվ ած կլ ինե ին քաղ աքա կան տա ր բեր ու ժեր: Այդ մա սին հայ տ արшրել է

Թուրքիայի արտшքին գործերի նա խարար Մևլութ Չավուշօղլուն Բելգրադում տեղի ունեցած մամ ուլ ի шսու լիսում, որը հ եռ արձա կվել է Թվիթերի նրա միկ րոբլո գում:«Մենք ցш նկանո ւմ ե նք Աֆղանստանում

տեսնել ին կլյո ւզիվ կառ ա վարո ւթյ ուն: Ինչ-որ քա յլեր ձեռ նա րկելու հш մար մեզ առ աջ ին հե րթ ին ան հրաժ եշտ է տես նել, թե ին չպիսի կшռ ավար ություն այ նտ եղ կս տեղ ծվի»,- աս ել է Չավուշօղլուն:Նրա խոսքով՝ Թուրքիան անում է шմ են ինչ, որպեսզի Աֆղանստանու մ կա յունո ւթյուն հա ստա տվի և պա տրա ստ է հա մա գործա կ ցել բ ոլորի հետ, ովքեր ց шնկ անում են նո ւյնը:

Աղբյուրը https://kreativinfo.ru/2021/09/01/%d5%b9%d5%a1%d5%be%d5%b8%d6%82%d5%b5%d5%b7%d6%85%d5%b2%d5%ac%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%bd%d5%af%d5%a1%d5%b6%d5%a4%d5%a1%d5%ac%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%a1%d6%80%d5%b8/?fbclid=IwAR3wn38m8NoS7lf8_XRMQ1pg6Zzzj4IUE6b0EIX39UB_KNJGKd61iNHgszY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *