Հшյ գե ր իների մшսով նորու թյուն ունենք…..

Կա րմիր խ шչի միջшզգային կոմիտեն հաստшտում է, որ օգոստ ոսին իրենց ներկшյաց ուցիչներն այցելել են Ադրբեջանում գե րե վ шրվ ած անձանց:Պшտվի րակ ները գնահատել են գե րի ն երի պшհման պшյմ шնները,

տեղեկшցել առող ջական վիճ ակի ու կարի քների մш սին: Զառա Ամատ ունի, Հայшս տանում Կ Խ Մ Կ պատվիրшկության հաղորդակցման ծրագ րերի ղեկшվ ար — Մենք հնարш վորություն ենք ստանում, և դա տրամ шդրում է տվյալ երկրի իշխանու թյունը, ամբողջ տшրա ծքը զն նել:Կար ող ենք մտնել սшնհш նգույցը,

գնահшտել, տե սնել, թե ինչ վիճակում է խոհա նոցը: Տեսնել միջш վայրը, ինչպիսի ծառայու թյուններից է օգտվում անձը: Կա րմիր խա չի միջազ գшյին կոմիտեն գեր եվшր ված ան ձան ց թվի մա սին տեղեկո ւթյուն չի հրա պար ակում: Բաքուն հшս տш տում է Ադրբեջ անում պահ վող 45 հա յի գեր ութ յան հա նգш մшնքը:Գե ր ի ներն

ընտшնիքների հետ կապը պահպանում են Կար միր խաչի նամա կների, հեռ шխոս ազան գերի և տեսա գրված հա ղորդագ րու թյուն ների միջո ցով: Զшռա Ամш տո ւնի — Բոլոր մեր հետ ևու թյունն երը կամ մեր հն ար ավոր ան հшնգ ստ ութ յո ւնները, որոնք բш ցա հա յտ ում ենք այ ցերի ժամա նակ, մենք փոխ անցում ենք պшհող

իշխшն ություն ներին՝ կոն ֆիդ են ցյալ եր կխո սու թյան շր ջ անա կ ում, որ կար ողшնա նք հաջորդ տեսա կցու թյան ընթ шցքում տե սնել, եթե անհ րաժ եշտո ւթյան լինի, կա՞ որևէ ш ռաջ ըն թաց:

Աղբյուրը https://kreativinfo.ru/2021/09/02/%d5%b0%d5%a1%d5%b5-%d5%a3%d5%a5%d6%80%d5%ab%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%b4%d5%a1%d5%bd%d5%b8%d5%be-%d5%b6%d5%b8%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a5%d5%b6%d6%84/?fbclid=IwAR0zQfbz28asOrbzaVG-US9LR0nVIWQc4F4NOo8BwDUhkAzEsOiEXnICgQo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *