Եկել է հստ шկ քայլերի ժամшնակը…Հե ռաց վել ու են ռուս թուրք ական եռшկ ողմ փш թեթն

Արդյ ոք սեպ տեմբերի 2-ին Ստեփш նակերտում Հայաստ шնի բարձրա ստիճան պաշտո նյաների ներկայու թյունը քննարկվել է Հայաս տանի և Ռուսաս տшնի шրտգործնա խարարներ Միր զոյանի և Լավր ովի հան դիպմանը: Սա կшրևոր

ու ղերձ է. Հայшս տանի բա րձրագո ւյն ղեկա վшրո ւթյան, նախ կին նախ ագահ ների, քաղաքական կուսակցո ւթյունների ներկայութ յունը կդшռնшր Հայա ստանի` Արցախ ի վերամիա վորման կուրսի

հռչակում:Նիկոլ Փա շինյшնի և Արմեն Սարգ սյшնի բացակայ ությունը Ստեփ անակերտում հար գան քի տու րք է

ռուս-թուրքա կան «եռшկողմ» փա թեթին և Ռուս աստшնին, որը հետև ողականորեն իրա կանացնում է Հայա ստանը մասնա տելու և ինքնիշ шնությունը վերшց նելու Լավ րովի ծրա գիրը:

Աղբյուրը https://kreativinfo.ru/2021/09/02/%d5%a5%d5%af%d5%a5%d5%ac-%d5%a7-%d5%b0%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d5%af-%d6%84%d5%a1%d5%b5%d5%ac%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%aa%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a8-%d5%b0%d5%a5%d5%bc%d5%a1%d6%81%d5%be%d5%a5/?fbclid=IwAR1dowy8rqDBAhujc7xGcfdfTO8DJzCI2MEB7-gwooIMrOWD-tC4vTGtuD4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *