Իսկ դուք գիտե՞ք՝ ին չ պես է ш ռաջш ցել Արցախի шն ունը։ Ամէն Հայ թ ող Տ ԱՐԱ ԾԻ սш

այկ Նահապետը լուր է ստանում, թե` հողն այս կողմերում չի դ ի մանում ցա նքեր ին, ամ ենաթ ե թև ան ձ րև ից անգամ հողի վ եր ին շեր տե րը պո կվո ւմ են ու հասուն ար տերը ց եխ ակ ոլոլ ա նում: Հայկ Նահապետն իր ո րդի Արային ուղ արկում է այս երկ րամ աս և հա նձնար արո ւմ, որ ծ առ ու թու փ տ նկի. միայն այդ դ եպք ում հո ղը դ իմա ցկուն կդ առն ա ու չի սա հի:

Արան, Հայոց աշխարհի այս ու այն կո ղմ երից «ցախ»-եր կտրելով, տա նում տ նկում է այդ հո սող հո ղե րի վ րա: Այստեղից էլ առա ջացա նում է «Արայի ցախ» ա նու նը, որը ժա մանա կի ընթ ացք ում կ րճա տվեց, դարձ ավ «Արցախ», իսկ եր կրա մասը կոչ վե ց Արցախ աշ խ արհ: Պատմական ա կն արկ.

Ճշգրիտ ստուգաբանությունը հայտնի չէ, առաջին հիշատակությունները Վանի թագավորության (ուրարտական) շրջանից են։ Ըստ ժողովրդական ստուգաբանության՝ «Արցախ» անվանումը նշանակում է Առանի ծառաստան։ Ավանդության համաձայն, Առանը հայոց Վաղարշակ արքայի կողմից նշանակված Մեծ Հայքի հյուսիսարևելյան նահանգների նախարարն էր՝ Սիսակյան տոհմից։

Առանը, որը ավանդորեն համարվում է Առանշահիկների, և նրանցից ճյուղավորված Արցախի միջնադարյան իշխանների ու մելիքների նախահայրը, պատկանում էր Հայկ նահապետի զարմին, ուստի և միջնադարյան պատմիչները Արցախի իշխաններին կոչում են «Հայկազյանք»։

«Ղարաբաղ» տեղանունը հստակ ստուգաբանություն չունի։ Ըստ մեկ ստուգաբանության՝ թարգմանվում է որպես՝ «Սև այգի»։ Ըստ երկորրդ ստուգաբանության՝ «բաղ» արմատով բազմաթիվ տեղանուններ գոյություն ունեին Սյունիքում, Արցախում, Գանձակում և այլուր։ Եվ «Ղարաբաղը» «Բաղաբերդ» տեղանվան պարզ ու սովորական թարգմանությունն է։

«Ղարաբաղի» առաջին՝ «ղարա» մասը հայերեն «բերդ» բառի թարգմանությունն է՝ լ-ր հնչյունափոխությամբ։ Ինչպես օրինակ, Կալա-կարա՝ Կալա, Կալաքենդ (Բերդաշեն), իսկ պաշտոնական փաստաթղթերում՝ Կարաքենդ։ Տեղանվան երկրորդ՝ «բաղ» մասը օտար նվաճողների կողմից չի թարգմանվել։ Այսպիսով՝ Ղարաբաղը Բաղաբերդ տեղանվան քմահաճ թարգմանությունն է։

Աղբյուրը http://slim.am/%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d5%b6/16541098406508/?fbclid=IwAR3AdAgRoSHP1oADvRGdA7MyZeVmYNWiDVLWKvvPyPyrwo_rDQMFjUeNtHw

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *