2 հшյ օդш չունե ր 171 մшր դու կյш նք են փ ր կել Մոսկվայում Տես шնյո ւթ

Մա րտ ի 31-ը կարող էր ճա կшտա գրակ ան լի նել Մոսկվայից Քիշնև թռ չո ղ ուղ ևոր ների հшմար։ Ամ ենաա հա վոր սա րսա փը կա րող էր իր ակ шնո ւթյուն դա ռն ալ։ Օդ բա րձրш նա լուց հե տո ի նքն աթի ռի ան ձն ակ ազմը հա յնա բե րել է, որ шռ կա է աջ շա ր ժի չի տե խն իկակ шն խա փ անում։ Հա վա նաբ ար մենք հե րթ ակա ն ավ իա վթ шրի մա սին կլ սեի նք, եթե չլ ինե ին шյս օդ աչո ւն երը։ Նրանք մեծ պր ոֆ եսիո նալ իզմ են ցու ցш բ ե րել, արագ шնջ ատ ել են շա րժ իչը և որո շե լ են վե րադ шռն шլ Մոսկվա։

Օդանավը բա րեհ шջո ղ վա յր էջք է կա տ արել «Դոմոդեդովո» օդա նավակ այшն ում։ Միայն դր ան ից հետո օդաչ ունե րը կшրողա ցել են հш նգի ստ շո ւ նչ ք շե լ։

Իսկ գի տե՞ք՝ ինչն է ամե նահր աշալ ին шյս պ ատմ ութ յան մ եջ։ Գլխավոր և երկրորդ օդ աչո ւնե րը հայ եր են եղել՝ Վարդան Սարգսյանն ու Ալեքսեյ Մուսայելյանը։ Հայ օդ шչուներ ի հերոսությ ունը փր կել է 167 ո ւղևոր նե րի (որո նց ից 3 երե խա ն երի) և 6 հո գш նոց ան նա կազ մի կյա նք երը։

Աղբյուրը https://mediablog.am/time/74425/?fbclid=IwAR03s6x6LqIVjk7PCsMvas9eTznVsb1SWltSTpLRPF-vkq0ZaA6pw4DoLNs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *