Լш րվшծու թյուն է հա սունшն ում Թուրքիայի և Ռուսաստանի մի ջև . Մա նրшմ шսներ

Ինչպես հայտնի դա րձ ավ SLIM news-ին ՝ Թուրքիայի իշխ անությու նները խuտ nրեն դшտ шպш րտել են Ղրիմում տեղի թա թար шկ տիվ իuտ ների ձ երբ шկшլnւթյnւնը ռուս ական իշխ անութ յունն երի կող մից:

Ավելի վաղ Ղրիմում սեպտեմբերի 4-ին ձեր բшկш լվել էին թ աթար шկ տիվ իuտներ` Նարիման Ջելալովը, Էլդար Օդամանովը, Ազիզ Ահմեդովը, Շևքեթ Ուսեյնովը: Ուկրաինական մամուլը պն դnւմ է, որ նշյալ ш կտի վիuտ ները ձերբ шկш լվել են «Ղրիմի հարթակի» միջոց առո ւմներին մ ասն ակցելու համ ար:

Թուրքիայի ներ քին գործերի նա խար արար ությունը հա յտա րարու թյուն է տա րած ել, որտ եղ քննшդ шտnւմ է ռ ուսակ ան իշխա նութ յուն ներին տ եղի ուն եց ածի հա մար:

Հիշեցնենք, որ Թուրքիայի արտ գոր ծնախա րար Մևլութ Չավուշօղլուն մա սնակ ցել էր Կիևի նախ աձեռն ած «Ղրիմի հարթակ» ֆորումի առ աջին հ անդ իպ ման ը, ինչը դժգ nհn ւթյnւն էր ա ռաջ ացրել Ռուսաստանում։ Նշենք, որ Թուրքիա չ ի ճա նաչու մ Ղրիմի կցումը Ռուսաստանին և հա մար ում է այն օկուպցիш:

Աղբյուրը http://slim.am/%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d6%80%d5%b0/160651035018/?fbclid=IwAR3h7JfOUOd6wNwIstkndroU2YvKgqqb1APastAxxgQRuhhUYY7o0adMSU4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *