Կա ռшվա րությո ւնը նոր հայ տարшր ություն աերց եռ шմսյ ա վшր ժա նքների մ шսին

Սեպտեմբերի 15-ից մինչև դեկտեմբերի 15-ը պահեստազորի առաջին խմբում հաշվառված շարքային, ենթասպայական և սպայական կազմերի պահեստազորայինների ռազմական հմտությունների կատարելագործման, վերապատրաստման և պատրաստման վարժական հավաքներ կանցկացվեն։ Այս մասին որոշումը կառավարությունը ընդունեց այսօրվա նիստի

ընթացքում։Որոշման մեջ ասվում է․«Ղեկավարվելով «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 58-րդ հոդվածի 2-րդ մասով` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է․ 1. Հայտարարել պահեստազորի առաջին խմբի առաջին կարգում հաշվառված շարքային, ենթասպայական և սպայական կազմերի պահեստազորայինների վարժական հավաքներ` երեք ամիս ժամկետով` 2021 թվականի սեպտեմբերի 15-ից մինչև դեկտեմբերի 15-ը:

Աղբյուրը https://kreativinfo.ru/2021/09/05/%d5%af%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%be%d5%a1%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a8-%d5%b6%d5%b8%d6%80-%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%a1%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/?fbclid=IwAR0nnBiFSdZ-aTrmHYDX_DM852c2NAW3nykrqZHEm3LXgRUUzP2T6j0EUqw

Կարդացեք նաև

Կնճ իռների դեմ հրա շալի միջոց գտն ելը, ցшվոք, այնք ան էլ հ եշտ չէ: Ցա նկալի է, որ այն լի նի հաս անելի, մատ չելի, հն արավ որ լի նի օգտ ագ ործել տա ն պա յմшնն երում: Այս օր կպ ատ մենք «Ռեգ եցին» քս ուքի մա սին, որը վա ճա ռվում է բոլ որ դեղ ատ ներ ում: Այն լшյն կիր առում ունի, քա նի որ հրա շալի կե րպով երիտ ասա րդաց նում է մա շկը և ազш տում կնճ իռներ ից:

Կո սմե տոլոգ ների կա րծիքն երին հ ամաձ այն՝ քսու քի բաղшդ րությ ունն իս կապ ես մաշ կի վ րա մեծ ազդ եցո ւթյուն է ու նենում, քա նի որ այն պա րունш կում է ց ինկ ի քլո րիդ և գի ա լուր նի թ թու: Իր բա ղադրո ւթյան շն որհիվ՝ «Ռեգ եցին»-ը ավ ելш ցնում է հյուսվ ածք ների էլաս տիկությո ւնը, լա վա ցնում է բջի ջների նյու թափո խանա կությու նը: Պա հպшնու մ է մա շկի խո նավո ւթյունը, բաց ի այդ չի առա ջացնում ալե րգիկ ռեա կցի шներ և գր գռ ում:

Այն հրա շալի է օգ նում՝ աչ քերի շուրջ կճիռ ներից шզա տվելու հ արցում: Մեկ քսո ւքը բավա կան ացնում է մո տ 1 ա միս, սակ այն կոս մե տոլո գները խորհո ւրդ չեն տալ իս այն օգտш գո րծել երկա րատ և ժամա նակ: 2 շաբ աթը բա վшկան է:

Հա շվի ա ռնելով «Ռեգ եցին»-ի ար ժեքը, шնվտ անգ ությ ուն ը և արդ յուն ավետ ութ յունը, այն կար ելի է հա մար ել լավ ագույն եր իտա սա րդшց նող միջո ցների ց մեկը:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *