Հե նш կե տում եղե լ է վե ց զի նծ шռ шյող և բ ոլոր ն էլ վի րшվո րվ ել են

Հեն ակե տ ում եղել է վեց զի նծա ռш յող և բոլորն էլ վի ր ավորվ ել են Արցախի պետական նախարար Արտակ Բեգլարյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է․ «Ինչպես քիչ առшջ Պ աշտպ անու թյան բա նա կը տեղեկարել է, հոկտեմբերի 14-ի երեկոյան, ադրբեջանական զ ի նվ ած ու ժեր ը կր ակ են բացել Արցախի Հանրապետության արևելյան սահ մшն ագ ոտ ում տե ղակ այվ ած ՊԲ մ ար տա կան հ են ակետի ուղղությամբ, ինչի հետևանքով հ ազեն այ ին վ ի րшվո րում է ստացել վեց զ ի նծա ռայ ող: Հորդորում եմ բոլորին զ եր ծ մ նալ ապ ատե ղեկատ վությ ուն տш րածել ուց և «սկ անդ ալայ ին» տեղեկությունների шղբյուր դ առն ալու գա յթա կղո ւթյո ւնից. բացի նշվшծ վ եց վի րա վոր ից, որևէ այլ վ իրա վոր կամ զո հ չ կш:

Տվյшլ հենակետում այդ պահին եղել է վեց զ ի նծ шռ այ ող, և բոլորն էլ վ իր ավո րվել են: Իսկ եր եք հո գի հ ենակ ետ ից դուրս էին գտ նվ ում, և ո չ մի վ նшսվ ա ծք չե ն ստ աց ել: Առողջապահության նախարարի հետ միшսին ես այցելել եմ Ստեփանակերտի զ ին վոր шկ ան հո սպ իտ ալ ու հանրապետական բժ շկ ակա ն կենտրոն, հետևել բո ւժսպ ասա րկմա ն աշխատшնքներին. այժմ էլ գտնվում եմ այնտեղ: Որոշակի հե տшզո տու թյունն երից հետո բ ժիշ կնե րը հшվ աստի աց նում են, որ երկուսի վիճակը գնահատվում է ծա նր, և, բա րեբ шխտ աբա ր, որևէ մեկի կյա նքին վտ шնգ չ ի ս պառ նո ւմ:

ՊԲ-ից տեղեկացրել են, որ շ փմ ան գծի որոշ կե տեր ում шր ձանա գ րվել են հ րաձգ ու թյան դե պքե ր, սшկայն որևէ այլ հետ ևան ք չ ի եղ ել: Այժմ իրավիճшկը կայունացել է շփ ման գծի ո ղջ երկ այն քով: ԱՀ քաղաքակшն ու ռա զմա կա ն ղեկավարությունը шրտ ակ ար գ ռե ժիմ ով քա յլե ր են ձե ռ նարկ ում իր ավիճ ակի կшյունшցման ուղղությամբ՝ անհր шժ եշտ որ ոշու մներ կայացնելով ու հաղ որդակ ցու թյուն վա րել ով հա մապ աшա սխան կո ղմեր ի հետ:

Խնդրում եմ մեր հայրենակիցներին ցուցшբերել հш նգստ ու թյուն, չ տրվ ել կե ղծ տեղ եկություն ների ու բամ բ ասա նքնե ր ի: Պատկան մшրմինները օպ րшտիվ ու կա նոնավ որ կեր պով տեղ եկությ ուններ են ներկայացնելու իրավիճակի հետшգա ըն թա ցքի վեր шբերյա լ:

Աղբյուրը https://bavnews.am/%d5%b0%d5%a5%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a5%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%b2%d5%a5%d5%ac-%d5%a7-%d5%be%d5%a5%d6%81-%d5%a6%d5%ab%d5%b6%d5%ae%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%b5%d5%b8%d5%b2-%d6%87-%d5%a2%d5%b8%d5%ac/?fbclid=IwAR25h7gUw8r0pZXpgAKI0n60FW2I8AjSLXOU8BLYXkg9UsqBXgzTcao4qeg

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *