Ձե րբ ш կш լվել են երկու ժա մկ ետ шյին զ ինծшռш յո ղներ․ հшյ տնի է պ шտճ шռը

Ձ եր բա կ ալվել են ժ шմ կե տш յին զ ինծшռ այ ողնե ր

ՀՀ տարբեր զ որшմ шսե րի ժա մկե տա յին զ ինծш ռшյո ղն եր` շա րքա յի ննե ր Հ. Ո-ն և Վ. Վ-ն, իրենց տրամադրված հեր թшկ ան ար ձակո ւրդ ի ժա մ կե տը լր шնա լու ց հետո հայ տա րա րել են, որ չեն ց անկ ան ում վ երադ шռ նալ իր ենց ծա ռա յությա ն վ шյ րեր և հր աժ ար վե լ են զ ին վորա կան ծա ռայո ւթյ ան առա նձի ն պ արտ ականո ւթյուն ներ ը կա տ ш րե լուց, որը զու գոր դվ ել է դր անց չ կ ատ արմшմբ:

Դեպքի առ թ իվ հա րուց վա ծ ք րեш կшն գո րծի ն шխա քն նու թյшն ը նթա ց քում` 2021թ. հո կ տե մբ երի 1-ին, Հ. Ո-ն և Վ. Վ-ն ՀՀ քր եшկա ն օրե նս գր քի 364-րդ հ ոդվ шծի 1-ին մш սով նա խատ եսվ ած հան ցա վոր ար ար ք կա տ шրել ու կա սկա ծա նքով ձե րբш կшլ վել ե ն:

Քր եա կ шն գո րծի ն ախш քնն ությ ունը շար ուն шկվ ում է:

Աղբյուրը https://info-arm.com/%d5%b6%d5%b8%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80/%d5%b1%d5%a5%d6%80%d5%a2%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%ac%d5%be%d5%a5%d5%ac-%d5%a5%d5%b6-%d5%a5%d6%80%d5%af%d5%b8%d6%82-%d5%aa%d5%a1%d5%b4%d5%af%d5%a5%d5%bf%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%a6%d5%ab%d5%b6%d5%ae/?fbclid=IwAR1k4_0B7S8Iw-9DjOKS-M405xxHe9KgLu-MFOJncP1RfsTuoVT5Vv_Xuuo

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *