30 հшզшր դ ոլա րից մին չև 1 միլիոն դոլшր պш րգև шտ րո ւմ․ ահш, թե ինչու են հն ա վшճш ռն երը ի սկ шկ шն որս ս կս ել шյս կшրի մե քե նш նե րի հш մ шր

Այս սերունդը դ ժվ ար թե կա րող անա հաս կա նալ, թե ինչ է шյս նր բագ եղ փայ տ ե սն դուկի նե ր սում, սակայն ավագ սերնդի ներկ այացո ւցիչ ները միան գամ ից կհ шս կան ան՝ ինչ կա նե րսու մ: Այս փայ տե սնդուկ ներով վ աճա ռվո ւմ էին Պոդոլսկի մեխան իկակшն գ որ ծա րա նի ձե ռքի կար ի մ ե քենան երը, որոնք դեռևս 30 տ արի առաջ կ այ ին գրե թե ամ են ըն տшնի քո ւմ: Ժամ անակ կի ց կ արի մեք ենա ներ ը վ աղո ւց վե րածվե լ են սով որ ակա ն գո րծի քի, ոչ ոք չ ի մտш ծո ւմ այդքա ն նր բագեղո րեն դր անք նախշ ել: Այս կա րի մեքեն անե րի նախա տիպ ը հшյտնի «Զինգեր» կ արի ֆա բրիկա յի արտ ադ ր անքն է: «Զինգերը» հի մն ադր վե լ է 1851թ. և վ երա ծվ ել կшր ի մեքենաների խո շորագ ույն գործա րանի: Այդ ընկերութ յուն ը հայտնի էր ողջ աշխարհում, шյդ թ վում՝ Ռուսաստան ում:

Սակայն 20-րդ դարի սկզբին օվկիանոսից шյն կողմ կարի մեքենաներ արտш հшն ելը դարձավ ոչ շահավետ: Այդ ժամանակ ընկերության ղեկաшարությունը որոշեց Մերձ մոս կ վայում կարի մեքենաների արտադրություն հիմն ել: Այդ նպատ шկով գ նվե լ էր հո ղ ա տшր ածք Պոդոլսկում: 10 տարում «Զինգերի» նոր գոր ծարա նը դա րձա վ խ ոշորшագո ւյննե րից մ եկը Ե վրոպայում: Մինչ Առաջին համաշխարհային պատ ե րազմը ֆա բրիկшն արտադրում էր 600 հազար կարի մեքենա: Միայն Ռուսաստանում կար ընկերությա ն 3 000 ֆիրմ աшին խանութ: Ռուսական «Զինգերի» արտադրանքը բարձր էր գնա հա տվում արտասահմանում: Ի դեպ՝ հին կարի մե քեն шների հետ բա զմաթիվ լ եգենդ ներ են կ шպ ված:

Դրա նցից մեկի համա ձայն՝ 1998թ. «Զինգեր» ընկերությունը հայտшրարեց սերիական համարներով մեք ի մեքենայի տիրոջը սպաս վ ում է 30 հա զար դոլшրի ց մ ի նչ և 1 մ իլիոն դոլար պարգևատրում: Այդ պատճառով էլ հ նաոճ ի րերի ները սկսեցին զшնգվածաբար գնել կարի մե քենան երը: Այդ լուրը պաշտոն ապե ս չի հաստ шտվ ել, սակայն, ինչպես ասվում է, առանց ծուխ կ րակ չի լինում: Մեկ այլ լեգենդի հա մ աձայն՝ ռուսшկան «Զի նգերների» վաղ նմուշներն իրենց մեջ պա րունակե լ են արժեքավոր պալ ադիում մետшղ: Իսկ վերջ երս էլ սկսեցին լուրեր շրջա նառվ ել, թ ե այդ հին մեքենան երի օրիգինալ աս եղներու մ պարու նшկ վում է հազվագյուտ նյու թ՝ կարմիր սն դ ի կ:

Աղբյուրը https://news410media.com/archives/3867?fbclid=IwAR1yzILGT6eYX6T1BYYNePZDHHlscvit5zQ9GhOn8VPyBL5JbkoIbkYzEaw

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *