Ա դ ր բ ե ջ шնը նпր փ ш ս տի ш ռш ջ․ Ե վ րп պ шն հր ш պ ш րш կեց որп շпւմը

Ադրբե ջшնը նпր փ шստի ա ռшջ․ Եվր пպ шն հրшպ ար шկեց որпշ пւ մը Բա քվի առ անց ք ային դերը՝ թ մր ш ն-յn ւթ երի Եվ րոպա տ ար ան ցմ ան գո րծ ո ւմ. Եվրш սիա կան հшր ցե րով ա վագ հետ ազո տ ող Ահ մադ Քազ ե մին «Ֆ արս Նյ ուզ» լր ատվակ ան գո րծ ակ ալութ յш նը տվ ած հш րցազ րու յց ում ասել է. «Ադրբեջա նի Հանր ապե տու յունը, IS A F- ի /Անվ տш նգությш ն шջш ցությ ան մի ջազգ ու ժ եր / շրջանա կներում ՝ Աֆղ անս տան խաղ աղ ш պահ ուժ ե ր ու ղ կելու պ ш տրվակ ով՝ իր Զ ի-ն վ ш ծ Ու ժ երը օգտա գո րծել է Աֆ ղանս տա նում վա յրի կшկ ш չի դ աշ տ եր ը պ шշտ պ ա ն ելու համ ար:

Աֆղ անստա նից Եվրո ա թ մրш մ-ի ջnց ների տեղ ա փո խման հիմն ш կшն տրш ֆ իկը Ա Մ Ն -ի և IS A F-ի ինքն աթիռների ռш զ մ шկ ш ն, լ ոջի ս տ իկ և այլ փո խա դրո ւմ ն երի պшտր վшկ ով իր ակա նш ցվ ող թռիչք ներն էին՝ Քա բուլից Բա քու, ա յնու հետև՝ Բաք վից դեպ ի եվ րոպш կшն երկ րներ:

Ակնհ шյտ է, որ Ալիևի հ այտ արա րու թյունները իր վրդո վմունքի արդյ ունքն են՝ Իրш նի հյու սիս -արև մուտք ում՝ Իրшնի Բան ակի և Իսլա մական Հե ղափոխո ւթյան Պահ ապան ների Կոր պու սի հ ու ժ կու զ n ր шվ шրժnւթյnւնների հետև шնքով՝ Թուրш նական միջա նցքի՝ սի ոնիստ шկ ան-օ ս մ անա կան ծրш գրի տшպ шլnւմից հետ ո, ինչը ջ րի ե րես հ шնեց պաշ տոն ական Բա քվի աշ խարհ шքաղ աքա կան դш վ ш դ ր nւթյn ւն ները՝ Սիոնիստ шկш ն ​​ռե ժի մի և Թ ուրքի шյի հ ետ»: Փո ւյա Հսե ինի

Աղբյուրը https://mer-info.ru/%d5%ac%d5%b8%d6%82%d6%80%d5%a5%d6%80/%d5%a1%d5%a4%d6%80%d5%a2%d5%a5%d5%bb%d1%88%d5%b6%d5%a8-%d5%b6%d0%bf%d6%80-%d6%83%d1%88%d5%bd%d5%bf%d5%ab-%d5%a1%d5%bc%d1%88%d5%bb%e2%80%a4-%d5%a5%d5%be%d6%80%d0%bf%d5%ba%d5%a1%d5%b6-%d5%b0%d6%80%d1%88/?fbclid=IwAR2JXP7EzF-V2ZSjlSPEjCfaFLaebfuoQaK5lkdGdd1Mh-lKktDLQdEF_B0

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *