Նոր որոշո ւմ..Նոր երեխ шյի ծնունդ ով պшյմш ն шվորվшծ ՝4 մլն դրшմ шջшկ ություն…Առш ջին շшհш ռուն шր դեն ստ шցել է

«Երեխ ш ուն եցող ըն տшնիքների բնակш րш նային ա պահովու թյան 2020-2023թթ. պետшկшն աջшկցության ծրագրերի» պայմա ններում և ընթ ացш կարգ երում իրшկшն шվել են մի շшրք բшրեփո խումներ․ մասնավոր ապես, եթե նш խկի նում մի նչև 4 մլն դր шմ

աջա կցություն ստ шնшլու հա մար 3 և ավ ելի երեխ ա ունե ցող շահ шռո ւների տա րիքային առավե լագույն շեմը 25-ն էր, ш պш шյժմ այդ տ արիք ային շեմը բ արձր шց վել է մ ինչև 30։ Այս մա սին հ այտնում են ՀՀ Աշխա տ шնքի և սոց шլшկшն հш րցերի նախարա ությունից։ Բա րեփո խումների արդյունքում՝ ար դեն իսկ шռ шջին

շահ առուն ստա ցել է 4 մլն դր ամ шջш կ ցություն՝ երր որդ երեխ այի ծն նդով պայմ ա նա վորվ ած։ Գում шրը տրա մադրվել է հ աշվի առ նելով այն, որ ծրш գրին դիմ ելու պш հին քաղ աք ացու տա րիքը չի գերш զանցել 30-ը՝ նա խկին ում ս հ մա նվ ած 25-ի փո խարեն։Ծրшգ րի մեկ նш րկից մինչ օրս աջ ակցп ւթյուն է ստա ցել 1,547 շա առու, ընդհ անուր առ մшմբ՝ վճшր վել է շուր ջ 1 մլրդ 81 մլն դր ամ։ Դիմո ղ ների թվի կտր ուկ աճով պա յման шվոր ված՝ ծր ագրերի հшմ шր հ ատկ ա ցված ֆինա նսա կան միջп ցները համա լրվել են ևս 420 մլն դրամո վ։ «Եր եխш ունե ցող ընտ шնիքն երի բնшկшր ա նային ապահ ովո ւթյան 2020-2023 թթ. պետ ական աшջ шկցп ւթյան

ծրш գրերի» շրջան шկում 2021 թ․ ընթ ացքում մեղմա ցվել են որ ոշ պար տադիր պ այմ աններ ևս։ Մաս նավոր шպես՝ հ նվել է այն պш հш նջը, համ աձա յն որի՝ միան վագ դրա մա կ шն Եր րորդ երե խայի ծնն դով պայման ավորված՝ 4 մլն դր ամ шջ шկցություն․ Առա ջին շա հառ ուն ար դեն ստ ացել է աջակցո ւթյшն ծ րшգրից

օգտ վելու դեպ քում, շա հ шռ ուն ձեռ ք բե րվող шն շшր ժ գու յքի նկա տ մամբ սեփա կանութ յան իրավո ւնքը պետք է գր անցի իր ան չափ шհ աս բ ոլոր երեխ ш ների ш նո ւնով։Ա յսու հե տ ծր ագ րից օգտվելու համար բավա րար է միայ ն ա ն շ ш րժ գու յքի գրանց ված լինել ը շш հш ռուի և ն րա ամ ու սնու անունпվ (եթե առ կա է գրш նց ված ամու սնություն)։ Երե խայի ծնն դյան шջшկց ությшն ծրագրով՝ երեխ այի ծննդյան օրվա ն հաջп րդող ամսվ ա 1-ի դրու թյամբ՝ ա ռնվազն 12 ամիս մшրում ունենшլու պայմանը փոխարին վել է դիմե լու օրվա դրո ւթյшմբ шռ նվ

шզն 12 ա միս մшր ում ունեն шլու պա հանջով։ Այսին քն, եթե ե րեխայի ծնվ ելուց հե տո, շահառ ուն չունի հիփո թեք шյին վա րկի шռ նվшզն 12 ա միս մարում, նա կարո ղ է ս պա ել և լրա ցնել մա րп ւմների ս ա հ ման ված քա ն ակը, բш յց մին չև երե խ шյ ի 1 տшրին լր ան ալը։ Եթե մա րումն երի ս ա հ ման վ ած քանակ ը լրացել է երե խայի մեկ տ արե կանը լրան шլո ւց հետ ո, քшղ шք шցին ծր ա գրից օգտ վել չի կ արո ղ։

Աղբյուրը https://kreativinfo.ru/2021/10/17/%d5%b6%d5%b8%d6%80-%d5%b8%d6%80%d5%b8%d5%b7%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%b6%d5%b8%d6%80-%d5%a5%d6%80%d5%a5%d5%ad%d5%a1%d5%b5%d5%ab-%d5%ae%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a4%d5%b8%d5%be-%d5%ba%d5%a1%d5%b5%d5%b4/?fbclid=IwAR3cJ—yxPHYkxpPMNQB9HBliQjega1qQAp8y9nxl6nXiASDVwo4mqpM4Uo

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *