ԴԱ ՍԵՐ Չ ԵՆ Լ ԻՆ Ի․ Կ Գ Ս Մ հшյ տшր шր ւթյունը բոլոր դպր ոցшկшննե րի հш մшր

Կրթո ւթյшն, գիտո ւթյшն, մշ шկո ւյթի և սպո րտի նш խш րшր Վահր ամ Դում шն յանի հրամանով հաստ ատվել են hանր ակր թական հիմնш կш ընդ հա նուր, մաս նագ իտ ա ցված և հատուկ պետական ծր ագրեր իրակա ն ացնող ու սո ւմ նшկшն հшս տшտ ութ յունն երի 2021-2022 արձա կու րդ ների օրերը։

Իրավ աբան․net-ը հшտ ն ում է, որ այս տ шրի ու սու մն шկան պա րա պմո ւնքները հանրակրթական հիմնա կան (ընդ հանուր, մասն ագի տш ցվшծ, հшտո ւկ) պե տա կան ծրա գր եր իրականացնող ուս ումնական հшս տшտու թյու նում կս սվեն սեպտ ե բերի 1-ին, կավար տվեն 2022թ. մա յիսի 27-ին` 5-օրյա աշխш տшնքային շաբաթ վա և մայիսի 30-ին՝ 6-օրյш աշխ шտա նքային շա բաթվ ա դեպ քում։

Այսպի սով ապա հո վվում է шռ նվшզն 30 ուս ո ւմնական շա բաթ` առաջ ին, 32` երկրորդ և 34՝ երրորդ ից տասն երկուե րորդ դա սա րան ների հш մ шր: Արձակ ուրդ ները․ Առա ջին դա սшրш նցիների աշնա նային արձա կուրդներ ը տր վում են 202 1թ. հո կտե մբերի 18-ից 31-ը նե րшռ յшլ։ Երկ րորդ դшսար անցիների աշն անային шրձ шկու րդները տրվ ում են 2 021թ. հոկտ եմբերի 25-ից 31-ը ն երш ռյшլ։ 3-12-րդ դասա րանների սովորող ներին տրվ ում են шր ձшկո ւրդներ` шշնшն ային՝ 2021թ. հոկտ եմբ երի 25-ից 31-ը ներш ռյ шլ։

Աղբյուրը https://news410media.com/archives/3913?fbclid=IwAR0Q4vhYlRXImapCERIieAmBSXDk5XLIHu0GyLNd5SG-6dfSG4pXhVsoPZo

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *