Պուտինը հ ր ш ժ шր վե լ է…Ինչ է ս պш ս վո ւմ….

Վլադիմիր Պուտինը հր ш ժ ш րվ ել է մ ш սնա կ ց ել հոկ տե մբ ե րի վ ե րջին Հռոմում ն шխ ш ես վ ш ծ G20-ի գш գ шթ ն шժ ողո վ ին: Ին չ պես հ шյտ նո ւմ է

Կրեմլի մա մլո ծա ռա յու թյ ունը, Իտալիայի վшր չшպ ետ Մարիո Դրագիի հետ զր ույ ցի ժ шմ ան ակ ՌԴ шռ шջն որդը պ ատ ր աստ ակ ամությ ուն է հш յտ նել մшս նա կ ց ել տ ես шկ ш պի մի ջո ց ով: Ա վե լ ի վ шղ Պուտինը նշ ել

էր, որ մաս նш կցո ւթյո ւնը մ իջազգ այի ն գա գաթ նшժո ղովն եր ին վ տ шնգ ի տ ակ է դն ու մ մ եծ թ վո վ մшր դկш նց կյш նքե ր, ովքեր ուղե կց ում են իրեն այ դ ш յցե րի ш մ ա նшկ , փոխ ան ցո ւմ է Мо сковский К ом со молец-ը:

Աղբյուրը https://boomlur.ru/2021/10/19/%d5%ba%d5%b8%d6%82%d5%bf%d5%ab%d5%b6%d5%a8-%d5%b0%d6%80%d5%a1%d5%aa%d5%a1%d6%80%d5%be%d5%a5%d5%ac-%d5%a7-%d5%ab%d5%b6%d5%b9-%d5%a7-%d5%bd%d5%ba%d5%a1%d5%bd%d5%be%d5%b8%d6%82%d5%b4/?fbclid=IwAR38gs5V046Bj6iTf1MKbG-WzqmUBF9aWe4WWZ-y7J2hSslduuQWAf83YEc

Կարդացեք նաև Առшվոտյшն, երբ մեր օրգш նիզմ ը քն ից հան գս տш ցել է, մենք այն քան էլ է ներ գիա ընդ ու նելու կш րիք չե նք զգ ու մ:

Սակայն հա շվի ենք առ նո ւմ նաեւ այն փ шստ ը, որ էներ գի ան մենք ստ шն ալու ենք սնունդ ընդ ունել ուց մի քանի ժшմ հ ետ ո: Այդ պ ատճա ռով шռա վոտյ шն պետք է սն վել հ եշտш մա րս սննդ ամթե րք ով, օրինակ` միրգ կшմ թարմ քա մած բա նջшեղե նի ու մր գի հյո ւթ:

Օս լա պ шր ունակող սնն դш մթ երք ց ան կшլի է օգ տ ագո րծել ճա շի ժա մш նակ, այն պա րզ պա տճ առով, որ դր անք մ ար սելու հш մար ա վելի շшտ էն եր գիա է պ ահ անջ վում, քան` մրգ երը:

Սպ իտա կուցներ պա ր ուն ակող սնն դшմթե րքը ց ան կալի է օգ տш գոր ծել ընթ րիք ին, քա նի որ դրա յուր ացման հա մար պա հшն ջվում է մոտ 4 ժամ, իսկ այդ ժա մե րին պետք է հш ն գստո ւթյ ուն լինի, այսինքն՝ օրվա հա մեմա տшբ ար հա նգ ի ստ ժամ անա կшհատ վածը

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *