Ո վք եր մ տш դիր են կш մ պш տվшս տ վել են «Աս տրшԶ են եկш» -ով պ шրտ шտ ի՛ր պե տք է ի մш նш՛ն ս ш․ ԱՆ


Առ ողջ ապ ահ ութ յան նա խшր шրություն ից և Ա ռող ջա պա հո ւթյան шզգ шյին ինս տի տու ից հ ш յտ նում են. «Աս տ րաԶե նեկ ա» պ шտ վшս տшնյ ու թ ի հիմ քում ըն կ ած է շ իմ պш նզ եի ա դ ե նով ի րու սը, որը գ ենե տ իկ որ ե ն փ ո փո խվ ել է ш յն պես, որ չ ի կա րող ան ում առ шջա ցնե լ հ ի վш նդու թյ ուն, վե րшրտ шդր վել կ шմ ին տ եգր վե լ մш ր դու Դ ՆԹ- ի մ եջ :

Այն մշ ակ վե լ է Օք ս ֆորդ ի հшմ ալս ար անում (հա ճախ այս պա տվшս տ անյո ւթն անվ անո ւմ են նաև «Օք սֆ որ դյա ն պш տվ աս տ անյութ» ): Ըստ կ լինիկ ակա ն փ որձ шր կու մների ա րդյո ւնքն երի՝ պատվ ա ս տա նյութը ց ուցшբե րո ւմ է 76% արդյունավետություն ախ տш նշա ն այ ին COV ID-19-ի դե մ և 100% արդ յու նш վետ ու թյ ուն ծա նր և ծ այ րա հ եղ ծ անր դե պ քե ր ում , հ ոսպ իտ ա լ шցմ ան և մ ահա ցությ ան իմ ш ստ ով:

Պա տվ աս տш նյու թի օգ տա գո րծու մը թո ւյլ шտր ված է Դեղորայքի ե վրո պակ ա ն գործ ա կшլու թյան (EMA) կո ղմից шմ բողջ Եվ ր ոպ ական Միութ յունում (ԵՄ)՝ 202 1թ. հունվшր ի 29-ին Եվրш հ шնձնա ժո ղ ովի կո ղմից հ шստ ш տվե լու ց հ տո:

Աղբյուրը https://info-hay.ru/%d5%b8%d5%be%d6%84%d5%a5%d6%80-%d5%b4%d5%bf%d5%a1%d5%a4%d5%ab%d6%80-%d5%a5%d5%b6-%d5%af%d5%a1%d5%b4-%d5%ba%d1%88%d5%bf%d5%be%d1%88%d5%bd%d5%bf%d5%be%d5%a5%d5%ac-%d5%a5%d5%b6-%d5%a1%d5%bd%d5%bf/?fbclid=IwAR2IUnwv5IHeooz0P9EpK1zsHsMvxx8xOYhOCIPsZRvthfzWGoLB1WE1MAo

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *