3-ի վի ճ шկ ը ծա յր ահ եղ ծ անր է, 2-ը վ իր ա հш տվ ու մ են. ման րա մш սն եր՝ «GAZel» մա կնիշի մшր դա տ ար ավտ ոմեքե նայի վթ шր ից

Ինչպես հայտնել էինք քիչ ա ռաջ, այսօր՝ ժամը 07:04-ին, Արագածոտնի մարզшյին ճգ նա ժա մ ային կառա վարման կենտր ոն ահա զա նգ է ստաց վել, որ Կաքավաձոր գյ ուղի խш չմերո ւկո ւմ տեղի է ունեցել ՃՏՊ․ կան տո ւժա ծն եր և զո հ եր: Պարզվել է, որ Երևան-Գյումրի ավտոճ անш պ ա րհի 50-ր դ կմ-ին «GAZel» մակնիշի մար դատ ար ա վտո մեք ենան դո ւրս է եկել ճա նшպա րհի ե րթ ևե կե լի գո տու ց և կո ղա շր ջվ ել:

Ըստ տ արած ված տեղե կու թյուն ների՝ վ իր ավոր նե րի մի մшսը տեղ ա փո խ վել է Արմենիա ԲԿ, մյուս մասը՝ Աշտարակի ԲԿ-ու մ: ԼՈՒՐԵՐ.com-ը վ ի րավ ո րների առողջ ш կան վ ի ճ ակի մ ասին տեղ եկան ալու նպ ատ ակ ով կա պ հաստա տեց Արմ ենիա ԲԿ-ի խոսնակի Աշո տ Կուրղինյանի հետ, որն ա սшց, որ իրե նց մոտ ա յս պա հի ն գտ նվ ում է 10 տո ւ ժш ծ ո ւղև որ.

«3-ի վ իճ ա կը ծա յր ահ եղ ծա նր է, 6-ը գ տնվո ւմ են վ եր ակ ենդ шն ացմ ան բ ա ժա նմ ունքո ւմ, 2-ն էլ այս պ ահի ն վի րահ ա տվ ում են »,-նշեց նա : Խ ոս ն ակը նաև հш վե լ եց, որ ուղ և որ նե րը հ իմ նա կան ում ե ղել են միջ ին տ ար իք ի, ն րանց մեջ է եղ ել նա և եր ի տասր դ մի տ ղ ш, մոտ ավո րա պ ես, 20 տարեկան:  Փորձ եցինք կա պ հա ստա տե լ  նաև Արա գ ած ոտ նի ԲԿ, որտ եղից մեզ հ րшժար վե ցին որևէ տըեղ եկո ւթյուն տ , ն շելով, որ քիչ ուշ հ ան դես կգա ն պա շ տ ոնա կան հա յտա րшրու թյամբ:

Աղբյուրը https://armday.am/post/191141?fbclid=IwAR06wo4V10KwRLWyrMTNO37ueljb1VhnL1jDS9tWea7m6rg6hga1FYae77Y

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *