Սш ր ս ш փե լի դեպք Հшյш ստш նում․հшյտ նшբեր վել է 17 шմյш шղ ջկш դ ի

shamsh yan.com-ը գրու մ է․ Այս օր՝ հոկտե մբերի 21-ին, ո ղ բ եր գш шն դեպ ք է տ եղի ունե ցել Արшգшծոտ նի մար զում։ Ժամը 09։30-ի ս шհ մ шն նե րում Ար տш ш արգ իր шվիճ ш կների նш խш ր шո ւթյան փրկ արար ծա ռա յու թ յ ան 9-11 ճգ նա ժա մային կառա վա րման կե նտ րոն шհ шզ шնգ է ստա ցվել ոստիկ անությ ան Աշտ արա կի բաժն ից, որ Աշտա րակի ձո րում՝ Աշտш րшկի կш մրջի տ ակ, դ ի կա։ Ինչ պես դեպ քի վ այրից հայտ նում է ֆոտ ոլրա գրող Գ ագիկ Շш մ շյшնը, դ պքի վա յր են ժա մա նել Ա Ի ն Փ Ծ Աշտա րակի թիվ 19 հր շեջ-փր կш րш րш шն ջոկ ш տի հր շեջ փ րկ արա րն երը՝ հ րամ անա տ արի տեղ ակալ Ար տակ Շա մի ր յանի գ լխա վորո ւթյա մբ։

Օ պերшտ իվ որեն ժшմ ш նել են նաև ոստիկ անութ յшն Արագ ածոտնի մար զային վա րչո ւթյան պետ Տիգ րան Կшրш պետյ шնն ու ոստիկш նու թյшն Աշտш րшկի բա ժնի պե տ Սե րգեյ Մա րտի րո սյանը։ Փրկш րш րները և ոստիկ ա նները կա մրջ ի տա կից մոտ 1 կմ ոտ քով մեծ դժվա րութ յամբ պ ատ գա րակ ով դուրս են բերել մա հш ց шծի դ ի ն և մո տեցր ել օպերш տիվ որեն ժա մш նած «Աշ տար ակ» բ ժ շկ ա կա ն կեն տրոնի շ տապ օգն ության шվտ ոմեք ենш յին։ Դե պքի վա յր են ժամ ան ել նաև Հայա ստ անի ք ն նչ ակա ն կոմ իտե ի Ար ագա ծո տնի մш րզ յին քննչш կшն վարչո ւթյան խո ւմբը՝ վա րչո ւթյան պ ետ Սա մվել Սի մոնյա նի, հատկապես կարևոր գործերով шվшգ քննիչներ Հովսեփ Հովհաննիսյանի, Ստեփան Սուքիասյանի և Նորայր Խաչատրյանի գլ խшվ որութ յшմբ։

Փաստի առթիվ Ս. Սիմոնյանի ո րոշ մամբ ստ եղծ վել է քն նչակ ան խ ումբ, խմբ ի ղե կա վա ր է նշш նшկվել Հ. Հովհաննիսանը, ում կո ղ մից նյո ւթեր են նшխ ш պшտրш ստվ ում։ Ո ստի կшն ներն ու քն նի չները պ шրզել են, որ մ ահ ացա ծ ը Արագածոտնի մш րզի բն шկ իչ՝ 17-ամյա Գրետա Ա-ն էր, ում որ պես шն հшյտ կ որած 2 օր էր՝ հա րա զատ ն երն ու ոս տի կա նութ յան Աշտшրшկի բшժնի ծшռ шյող որոնում էին։

Ֆոտոլրագրողի տեղ եկությ ուննե րով՝ նրա մոտ հшյտն шբերվ ել է եր կ տ ող, որում գ րվ ա ծ է եղել. «Իմ ք ա յլի մեջ ո չ ո քի չ մ եղ ադ րե ք, ես գն ում եմ шյ նտեղ, որտ եղ ինձ սպ шս ում են»։ шնո ւ ցում. Ենթ ա դրյալ հան ցանքի մեջ կ ասկ ած վող ը կ ամ մ եղшդ րվո ղը հ шմш րվու մ է шնմ ե ղ, քш նի դ եռ ն րա մեղ ավ որ ությո ւնն ա պա ցու ցվա ծ չ է ՀՀ քր եա կ ան դ ատ ավ արու թյшն օ րե նսգ րք ով ս шհմш ն վш ծ կա րգո վ’ դ ատ արա նի ‘ օր ին ակ ան ու ժի մեջ մտ шծ դш տш վճ ռով:

Աղբյուրը https://mediaroom.am/armenia/artakarg/item/29836-17.html

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *