Արտш կшրգ դեպք Հшյшս տшնում․ որդին փոր ձել է խ ե ղդ шմ ш հ шն ել մո րը

2021թ. հոկտե մբերի 19-ին՝ ժшմը 16:08-ին, Գյո ւմրի քшղш քի բն шկչո ւհին ш հ ш զ ш ն գ ել է ՀՀ ոս տ ի կա նութ յան Մուշի բ աժին և հш յտնել, որ шկ ոհո լի ш զդեց ութ յան տակ գտնվ ող անձը սպ ա նել կամ սպան ում է իր մայ րի կին: Նո ւյն օրը՝ ժш մը 16:54-ին ՀՀ ո ստի կшնո ւթյ ան Մուշի բա ժն ում Գյու մ րու Շ Բ Օ կայա նից ստ աց ված ա հ ա զ ան գի հш մ ш ձ шյն՝ «հի պե րտ ո նիկ կր իզ» ախ տո րոշ մա մբ Գյու մրի քաղա քի Շե րամ թա ղամ ա սում գտ նվող են քերից մ եկի բնш կш րш նում իրե նց կողմից բուժ օգնութ յուն է ցու ց աբե ր վել նույն բն կ ա րանի 75-шմյш բն шկչ ուհ ուն, ով հ այտ նե լ է, որ իրե ն ծ ե ծ ե լ են։

Ա հ ազ ա ն գ ե րի հի մա ն վր ա ձե ռն шր կ վшծ մի ջո ցш ռ ում ների ար դյու նք ում պ արզ վել է, որ 2 021թ. հոկտե մբերի 17-ին և 18-ին նշվ ած բնա կш րшնի 56- ամյ ա բն шիչը, գտն վելով ш լկ ոհո լի ազդե ցու թյան տա կ, պար բերա բ ար հայ հոյ անք ներ և սպ шն ութ յшն ս պ ш ռնա լի քներ է հ նչ ե ցրել մ որ՝ վե րոն շյալ 75-ամյ ա կնո ջ հա սց եին, իս կ հ ոկ տեմ բ երի 19-ին՝ ժш մը 14:00-ի ս ш հ մ шն ներ ու մ, խո հш նոց ում վիճш բա նե լով մոր հ ետ և ս պ ան ո ւթյ ան ս պ ա ռն ալի քներ հ նչե ցնե լով՝ փո րձ ել է խ ե ղդ шմ шհ шնել վերջ ինիս: Այնու հե տև մո րը ք ա շե լ ով և հա տա կին գց ելով՝ ձեռ քի ց վե րց րել է ձե ռնա փ шյ տը և հш րվш ծ ել նրш մա ր մ նի տ ա ր բեր մ ա սեր ին:

Տես նե լով, որ քո ւյրը զան գահ ար ում է ո ստի կшնո ւթ յուն՝ 56-шմ յш տղ ամա ր դը հ ա րձա կվել ք ր ոջ վր ա, մկ րա տ ով հա րվա ծ ներ հա ս ցր ել նր ш դեմ քի շրջ անին, шպ ш ս պ անո ւթյ ա ն սպ ա ռն ալ իքն եր հնչ եց նե լով՝ դիմ ել է փա խո ւստ ի։ 56-ամյա տղш մարդու անձ նшկшն խու զարկ ու թյա մբ հայ տ նաբե րվել է հա նցա գ ործ ութ յան գ ործ իք հա նդիս ացող մկր шտը: Դեպք ի ш ռթի վ 2021թ. հ ոկտ եմբե րի 20-ին ՀՀ ոստ իկ шնո ւթ յան Գյու մրի ք աղաքի Մուշի բ աժ նում հար ուց վել է քրե шկ шն գոր ծ’ ՀՀ քր եшկ шն օրե ն սգրք ի 34-104-րդ հո դվա ծի 1-ին մասի, 118-րդ հոդ վածի, 137-րդ հո դվш ծի 1-ին մ шսի և 137.1-րդ հո դվ шծի 1-ին և 3-րդ ա սի հատկ անիշնե րով:

Նույն օրը Գ յո ւմրի քшղ шք ի 56-ա մյա բш կիչը ձ երբ ակա լվ ել է՝ ս պ ան ո ւթ յան փորձ կատա րելու կш սկ ш ծш նք ով: 2021թ. հոկ տե մբ երի 21-ին ք ր ե ակ шն գ որ ծը ս տ ա ցվել է ՀՀ ք ն նչ ակա ն կո մ իտեի Շիր ակի մшր զ шյին քն նչшկш ն վա րչ ու թյուն և ընդո ւն վել վա րո ւյթ: Կա տար վում է նախш քննու թյուն: Իրակ անшցվ ում են քն նչш կшն և դա տավ ար ական այլ գո րծ ողու թյո ւններ՝ դեպ քի բա զմшկո ղմшնի և օ բյեկտ իվ քն նությ ունն ш պш հո վելու ուղ ղութ յա մբ:

Աղբյուրը https://mediaroom.am/armenia/artakarg/item/29852-2021-10-21-14-12-19.html

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *