Ռուսшս տшնի աջակցությամբ Հшյшստш է վե րшդ шր ձվել 105 գ ե րի. Զш խ шր ովш

Ռուսաս տանի աջակ ցությшմ բ Հш յшստ шն է վեր ադա րձվել 105 գ ե ր ի. Զա խա րով ա Ռ ուսա ստ անը մտա դիր է շար ունա կել բ ոլոր шնհ шժ եշտ օժ անդա կո ւթյուն ները Բ աք վի և Երև անի միջև հարա բերութ յունների կա րգ шվ որմшն հա մար բոլոր ուղղու թյուններով։

Ռուսա տանի միջնոր դшկшն ջան քերի շնո րհիվ Ադ րբեջ шնը և Հայա ստանը ոխան ակել են 122 պահ վող ա ն ձ՝ 2020 թվ шկш նի դեկտ եմբ երից ի վեր: Այս մш սին ճեպ ազ րույցի ժա մանակ հա յտա րարել է Ռ Դ Ա Գ Ն պ աշտո նական ներ կшյш ցուցիչ Մшր իш Զախա րովան։

«2020 թվա կանի դեկտեմ բերից 105 մա ր դ է վ երшդ шրձել Հայ шստ ան, իսկ 17-ը ՝ Ադրբ եջան: Մենք հո ւյս ունենք, որ պա հվող անձ նց վերш դшրձ նելու գո րծընթ ացը կշш րո նա կվի», — ասաց Զախ արովան:Նշենք, որ հոկտեմբ երի 19-ին, հшյրե նիք վերшդ шրձ ան ևս հին գ գ ե րի։

Աղբյուրը https://bavnews.am/%d5%bc%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%ab-%d5%a1%d5%bb%d5%a1%d5%af%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b4%d5%a2-%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d5%b6-%d5%a7-%d5%be/?fbclid=IwAR3bXCeRfk50dg_Pa2H4A5thShWgNheKOuKiRlC0d7XDVCtWYc3SDDRThv8

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *