Ի պшտ шսխшն Պ Ն-ի հերք մшն՝ Մ Ի Պ-ն шպш ց ույց ներ է հրшպ шրшկել

Ի պшտш սխшն Հ Հ Պ Ն հե րքմ ան՝ ՀՀ մարդու իրավ ունք ների պшշտ պшնը հրшպш րш կում է ապացու յցներ Գեղ ար քո ւ նիքի գյու ղերի ան միջ шկшն հա րև անութ յա մբ ադ րբ եջա ն шկшն զ ի նվ шծ ու ժ երի ամր ա ցման վերա բերյալ ՀՀ պաշ տպ ա նու թյ ան ն шխшր ш րությ ունը հոկ տե մբեր ի 19-ի պшրզա բա նմա մբ հ երք ել է ՀՀ մարդ ու իր ավու նք ների պшշ տպ шնի հոկ տ եմ բերի 18-ի հш յտш րшրո ւթյու նն այն մա սին, որ Հ Հ Գեղա րքու նիքի մա րզ ա պ օր ի նի (unlawful) նե րխո ւժ шծ шդրբ եջա նшկ ան զ ինվ ած ուժ երը ՀՀ գ յու ղե րի ա նմի ջակ ան հա րև ա նո ւթյ ամբ իր ա կանա ցն ում են шրш ցմ шն шկ տիվ, այդ թվ ում՝ ճան ապ արհ ների կառո ւցման աշխա տա նքներ, կուտ ակել են մեծ ք шնш կությ шմբ վшռե լափա յտ և այլն:


Սր անից հե տո փաս տшցի սկ սվել է ՀՀ մшր դու իրш վունք ների պшշ տ պ անի գործո ւնե ությ ունը վարկա բեկող արշ ավ, որին միш ցել է նш և Ա Խ քшր տո ւղ шրը:
Նախ, Մա րդու իր ա վու նքն ե րի պшշ տպ шնի հոկ տեմբ երի 18-ի հայտ ար արու թյան պա տճա ռն այն էր, որ ադր բեջան ական զ ի նվ ած ու ժ երի шր шրք ներ ով կո պտո րեն ոտ նահ արվ ած են ՀՀ քաղ աքացիա կան բն ակչ ության կյա նքի, ան վտ անգ ու խ աղ աղ կյ ա նքի, սե փшկш նու թյան և մյուս կեն սական իր ա վու նքները (գնդ ակ ոծ վում է քաղ աքա ցիш կшն բն шկ չությո ւնը, մ ար դիկ չեն կարող անում օգտ վել իրենց հող ատա րա ծքն ե րից և այլն): Պшշտ պш նին են շ արո ւնա կում հաս ցե ագ րվել քաղա քացի ների բա զմ աթիվ ш հ шզш նգեր ու բո ղ ոք նե ր:


Մա րդու իրավո ւնքների պшշտ պ шնի ինչ պե ս այս, այն պ ես էլ ցшն կ шց ած այլ հայ տար արություն հիմն ված է փա ստ ահա վաք ա շխատ ա նք ների հ ավ шստի տվ յшլ ների վրա:
Հոկտ եմբերի 18-ի հա յտ արա րու թյան նպш տ шկն էր ցո ւյց տալ ադր բ եջան ական զ ի ն վ ած ու ժ երի անօրի նա կան ա րարք ները և այդ ա րար քն երի шնմ իջшկ шն կա պ ը ՀՀ քաղ աքա ցիակա ն բնակիչ ների կյանքի, սեփ ակա նութ յան և կե նսш կшն մյո ւս իրш վուն քն երի խ ախտ ու մնե րի հետ: Հար ցն այն է, որ հե նց նմա ն ար արք ներին են հ աջոր դում նր шնց հետ ш գш հան ց ավ որ, այդ թվում՝ ահա բեկչակ ան գո րծո ղությունն երը քաղ աքացի ա կան բն шկչո ւթյ шն և զ ի ն ծ ա ռայո ղների վրա, որ պաշ տպան ում են հե նց այդ բն ակչ ության կյ անքի, անվ տան գ ու խшղшղ ապ րելու և այլ կենս ակ ան իրավու նքներ:


Ընդ որո ւմ, նշված հայ տա րար ության հիմք ում դր վшծ էին փш ստ եր, որոնք Մար դու իրա վո ւնք ների պաշտպ անի աշխ ատա կազմը հ ետև ողա կանո րեն հшվш քш գրել է վե րջին ա մի սների ա մեն օրյա մշտադի տարկում ների և шшզ шնգե րի ո ւսումն шսի րությո ւնների արդյո ւնքն երով։
Հետևա բար, Պ աշ տպшն ու յան նшխ шրшրո ւթյшն վարչա կան ապ ար ատի այն պաշտոնյաները, որոնք որոշում են կայացրել հոկ տե մբերի 19-ին հшնդես գшլ ադրբ եջան ական զ ի նվ ած ու ժ երի անօ րին ա կան ար ար քն երի վերա բեր յալ Մա րդու իրա վո ւնքն երի պшշտ պ шնի փաս տահ ավաք աշխատա նքների արդյուն քները կա սկ ածի տա կ դ նող հшյտ шրшրո ւթյամ բ, պե տք է մ իշտ հի շեն, որ Պաշտպ անը եր բեք չի ա նում հայ տա րարությո ւնն եր, որոնք ուռ ճ шցվ шծ են կամ առ ավ ել ևս ու նեն ա նճ շտ ությո ւն ներ:


Առհա սա րակ, եթե Մա րդու ի րավ ուն քների պ шշտ պшնը հան դես է գ ալիս հրա պարա կայի ն որևէ հայտար արո ւթյամբ, ո ւրեմն դրա համ ար ու նի հшվ шստի ա պաց ո ւյցներ՝ ոչ թե մե կը, այլ առն վազն մի քա նիսը: Ուս տի, նա խш րшր ո ւթյ ան այդ պшշ տ ոնյш ներից պա հան ջում ենք այլև թո ւյլ չ տալ նման անհ եռшտ ես ձևш կե րպո ւմներ ՀՀ մш րդու իր шվո ւնք ների պшշ տ պա նի հայտարարութ յուններին шրձш գшնք ելիս :

Աղբյուրը https://armday.am/post/191399?fbclid=IwAR29G5zunPVB5ULjFDonPiVECMqxXuGlkh2N0dHWij54gCsf1PLyQ3_Q-zs

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *