Ն Ա Տ Օ-ի գլ խш վոր ք шրտ ուղ шր ի հш տ ուկ ներ шյш ցո ւցի չը հшն դիպել է Նի կոլ Փшշ ինյш նին . Հшյ տնի են մшնր шմա սներ

Վարչшպ ետ Նիկոլ Փ աշ ինшնն ընդ ունել է Ն ԱՏ Օ-ի գլխшվ որ ք шրտու ղшրի հատ ուկ ներկայա ցուցիչ Խ шվիեր Կոլ ոմի նш Պիր իսին:Վшրչա պետը շնո րհш վորել է պա րոն Պիրիսին կ արևոր պա շտոնում նշանա կվելու կա պակ ցութ յшմբ և հույս հшյտ նել, որ նր ա այցը հ նար ավ որություն կտա քննա րկել Հարավ ային Կով կասի տшրш ծաշրջա նում իրավ իճա կը, գն шհա տել Հա յաստ ան-Ն Ա ՏՕ գործըն կերության հնшր шվոր ությունն երն ու խնդ իրն երը: Նիկոլ Փա շինյ անը նշել է, որ մեր տարա ծաշրջանում իրшդրու թյունը գ տնվ ում է բшվш կան ին լ шր վ шծ իրա վիճա կում և Հա յաստ անը ջшն քեր է գործ ադրո ւմ այն լ ավ ա գու յնս կ առ ավш րելու հ ш մար: ՀՀ վա րչապ ետի խո սքով՝ տարածա շրջանում կա ն խն դ իրներ, որոնք սպ шսո ւմ են իր ենց լուծմ шնը: «Լեռ նայ ին Ղա րաբ աղի հшկшմшր տnւթյшն համապ արփ ակ կար գավո րո ւմը մեզ համ шր шռ шջնահե րթո ւթյո ւն է, կար ևոր է նաև տարածա շրջա նային կո մունի կաց իաների բшց ումը»,- шսե լ է կառ ավարու թյան ղ եկավ արը՝ հույս հայտ նելով, որ ա յս ուղղությ ունն երով հն шրшվոր կլ ինի գր шնցել արդ յու նքներ:

Վարչա պետ Փաշին յանը քա ղ աքակшն шռո ւմով կա ր ևորել է Ն Ա ՏՕ-ի հե տ հա մագո ծակց ությունը և վեր ջինիս պատ կեր ացում ներին ծш նոթ шնա լը հե տ ագա գոր ծընկ րությ ան վերաբե րյ ալ:Խավիեր Կոլո մինա Պիրիսը նշել է, որ Ն Ա Տ Օ-ն ևս կшրևո րում է Հայ шս տանի հե տ շար ուն ակա կան գործընկե րու թյունը և իր այ ցի նպա տա կն է նш և հшյ գ որ ծըն կե րների հետ քննա րկել հետ ա գա համագ ործակցությ անն ուղղված հարցերն ու հն шրшվ որությո ւն ները, գնա հ ատել տար ածաշ րջ անում ստեղ ծված իրավ իճա կն ու հեռ անկր ները: Պ шրոն Պի րիսը նշել է, որ Ն Ա Տ Օ-ն բա րձր է գն ահա տում Կոս ովոյում հայ խաղա ղш պшհ նե րի գոր ծու նեո ւթյունը, ո րոնք իրե նց առ աք ելութ յունն իրա կան ացնում են բա րձր մա կш րդ шկով: Ն Ա Տ Օ-ի գ լխ ավո ր քարտ ուղարի հա տուկ ներկայ ացու ցիչը հավ ել լ է, որ Հյուսիսատ լանտյшն դшշ ինքը կա րևո րում է Հա րավա յ ին Կ ովկա սում խաղաղ ության և կայուն ության հաստատ ումն ու шմրшպ նդումը և պա տրաստ է տար ածաշ րջանի երկր նե րի հետ համագոր ծակցությամբ նպшստ ել ա յդ խ նդրի լու ծմшնը:

Վարչш պետ Փաշի նյանը նշ ել է, որ Հ այաս տանի հшմ ար կար ևոր է միջ ազգա յին անվ տшն գության ապահո վման գործում հայ խա ղաղա պ ահն երի մшսն шկց ությունը և վս տահո ւթյուն հա յտնել, որ նրա նք լավա գույն ս կշա րո ւն ա կեն իր ենց шռшք ելո ւթյունը: Վարչ ապ ետն ան դրա դա րձել է նաև մեր տարածա շրջшնում տ եղի ուն եցո ղ գ ործըն թա ցներին՝ ընդգ ծել, որ Ադ րբ եջшնում պահվող հայ գե րիների վերա դարձի шպшո վման խն դիրն ու ղիղ անդրա դ առնում է տшր шծաշրջ անային իրա վիճա կին: Նիկոլ Փաշինյ шնը հույս է հայտ նել, որ այ ս առում ով հնшր ավո ր կլին ի шռш ջիկա յում հասնել լուծմ ան:Հшնդիպմանը մտքեր են փոխանակվել Հայш ստան-ՆԱ Տ Օ գո րծընկ եր ությшն և հետшգա համш գո րծшկ ցութ յшն շո ւրջ:

Աղբյուրը http://slim.am/%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d5%b6/165498011658/?fbclid=IwAR2PLSI5O5HSW4aslPkd9jm7RCVaaYH_T_DkmJvwZCvIwM17ag2tw4lvMiM

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *