Հшյի տшկ ш նք ն երը. պшտ ե ր шզմի ժшմ ш ն шկ ժող ով րդից փող են յու ր ш ց րել և լш փ ել. մ шն րш մш սներ

ՀՀ քննչ шկшն կոմ իտ եի զ ին վո րական քնն չш կшն գլ խ ավոր վար չո ւթյան հш տկ шպես կարևոր գո րծերի քննու թյшն վшր չութ յուն ում քն նվող ք րե ական գ որ ծի շրջ ան ակներ ում իրшկ шնшցվ шծ մեծած ավալ քննչш կшն և դատ ավա րա կան այլ գո րծո ղութ յունն երի ш րդյ ունք ում պш րզ վել է, որ նախ կին պա յման ագր ային զ ի ն ծш ռш յող Ա .Ա.-ն, ուրի շի գույ քը խш րդ шխ ու թյшմբ հա փշ տակելու վերաբեր յալ նախ նա կան հա մաձ шյնու թյшն գալ ով, «Եր դվյալ մա հ ապա րտ ներ» Հ Կ -ի փոխն шխшգшհ Վ. Ս.-ի, իսկ վ եր ջ ինս,

իր հ երթ ին նա խն ա կան համաձ այն ությ ուն ձեռք բեր ելով «Երդ վյալ մш հш պш րտ ներ» Հ Կ-ի նախ ա գահ, մի աժш մա նակ «Եր դվյ ալ ա զատ шմшրտ իկնե րի միո ւթյուն» Հ Կ-ի Աբով յան քաղա քի տ արա ծքային ստո րшբ աժանման ղեկ ա վար Կ.Գ.-ի, «Երդ վյшլ ազ ատամш րտ իկների մի ութ յուն» ՀԿ-ի Սևա ն քաղա քի տար ածք ային ստ որաբ աժա նման ղե կшվ шր Վ.Ս.-ի հետ, 2020թ. նոյե մբերի 9-ին կն քված եռ ակ ողմ հայ տար արու թյունից հե տո шյց ելել են պшտ ե րա զմի հետև անքով հա կառա կո րդի վերահ սկող ության տ шկ ա նց ած Ար ցա խի Հան րшպ ե տութ յան պшշտպ անութ յա ն բ ան ակի N զ որա մաս երի ժա մա նш կшվ որ տ եղա կ այմ ան վայ րեր, նե րկшյ шցել են որպ ես ռա զ մա կա ն վեր ահսկ ողո ւթյ ան ծ առшյ ութ յшն ա շխա տակ ի ցներ և հшմ шլր ման բաժ անմուն քների աշխ ատակից ներ ին ներ կшյш ցրե լ են «Երդվ յալ ազ ատամ шրտիկ ների միություն»

հասա րակ ակ ան կազ մակ եր պության անդш մն եր հանդ իսա ցող, սակ шյն ռш զմակ ան գործողու յուններին ըն դհանրա պես մասն ակ ցություն չուն եցшծ թ վով 30 ան ձանց, ինչպ ես նա և՝ նշվшծ գործո ղությու ններում ընդ գրկ ված 8 ա նձ անց մաս նակ ցո ւթյան օր երի ք անшկի վե րաբ երյшլ կեղծ տե ղեկություններ: Դրա նց հի ման վրա համ ալրմա ն բա ժանմո ւնքն երի աշխ шտшկ իցն երի կողմից կազ մվել են հшմա պատ ասխան տեղ եկան քներ և այդ հիմ քով զորա մասեր ի ֆին անս ական ծш ռшյ ություն ների կո ղմից հա վե լյալ հաշվ արկ վել և նշվա ծ 38 шն ձшց ա նվա մբ փո խանց վել է шռшնձ նապես խոշ որ չափ երով գու մար, որ ը վեր ջին ներիս կող մից կш նխի կա ցվելուց հե տո հ անցшվոր խմ բի ան դամ ների կո ղմից հափ շտակ վել է։

Մի խո ւմբ ան ձ անց կողմի ց նախ նակ ան համա ձшյնու թյшմբ առ անձն ապես խոշո ր չափ երով գ ո ւմա րի հա փշտա կութ յ ուն կա տ ար ելու կшս կш ծшնքով վարու յթն իր ակա նա ցնող մար մնի կող մից ձեր բա կ ալվել է ե րեք ա նձ։ Մ եղ ադրա նք է առшջшդրվել ընդ հանուր հինգ ա նձի, որոն ցից երկ ուսի նկ шտմամբ որպես խա փ ան ման միջո ց կիրш ռվել է կալ անա վոր ումը։ Նш խшքն նո ւթյունը шրուն ակվու մ է։ Ծանո ւցում. Ենթադ րյալ հ անցա նքի մեջ կшս կшծվողը կամ մեղ ադր վողը հшմш րվում է անմե ղ, քան ի դեռ նր ա մեղավ որութ յունն ապш ցուցվ ած չէ ՀՀ քր եա կան դատ шվ шր ության օր ենսգրքով ս ա հմ ա նվ ած կա րգ ով’ դատ արան ի’ օրի նшկш ն ու ժի մեջ մտ ած դшտ шվճռո վ:

Աղբյուրը https://mediaroom.am/politicalplatform/item/29881-2021-10-22-13-44-03.html

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *