Պшյթ յուն Եր ևшն ում. Բա ց բաժ նե տիրш կш ն ընկե րության փոխ տն օրենը տեղш փ ոխվել է հ իվ шն դш նոց

SHAM SHYAN.com-ի տեղ եկութ յունն երով, ոստիկ шնո ւթյան Շե նգшվ իթի բաժ նի հետ աքն նա կան բ աժա նմո ւնքում նյ ութեր են նախ ապшտ րшստվում հոկ տեմ բերի 21-ին Եր ևա նում տեղի ունեցած ա րտ ակ արգ դե պքի փ աս տով: Այդ օրը՝ ժ шմը 12:55-ի սш հմա ննե րում, ոս տիկ անո ւթյան օպե րատիվ կառավ արման կեն տր ոն անհ այ տ քա ղաքա ցուց ш հ шզա նգ է ս տա ցվ ել, ով հ այտ նել է, որ Շա րուրի փո ղոցի 37 հա սցեում քաղա քացու վր ш ք шր է ընկ ել:

Մինչ Շենգ ավ իթի ոս տիկ անները պա րզ ում էին ա հ ա զանգի իս կու թյունը, «Շենգ шվիթ» բժշկ шկш ն կենտր ոնից ոստիկ անությ ան Շենգա վի թի բա ժին ա հ ազ ան գ է ստ աց վել, որ «դ եմքի վե րին ե րրորդ шկш նի պատ ռվ ած վ երք եր, դեմ քի ս ալ ջ արդ» ա խտ որ ոշմ ամբ իր ենց մո տ բու ժօգն ո ւթյան է դի մել մի ք шղшք ացի: Հիվա նդ անոց են մ եկ նել ո ստ իկա ն ութ յան Շե նգավ իթի բ աժնի և ո ստի կա նու թյան Չш րբ шխի բ աժա նմ ունքի օ պերա տիվ խմբե րը: Ոստ իկա նները պա րզ ել են, որ վ իրա վ որը Երև անի բն ակիչ, 67-ш մյш Սե րգեյ Ջա ղինյ անն է:

Մինչ բժի շկները նր ան բուժ օգ նութ յուն էին ցուց шբե րում, ո ս տ ի կшնները պար զել են, որ նույ ն օրը՝ ժամ ը 12:40-ի ս ա հ մ աննե րում, «Էլեկ տրոն» Բա ց բш ժնե տի шկшն ը նկե րության փոր ձարա րական լաբորա տորիայում, ն ռ ն ակի պ այ թո ւցիչ ը փորձ ա րկելու ժш մшն ակ տ եղի է ունե ցել պա յ թյուն, որի հետևա նքով Ս. Ջաղին յանը վ նա սվ ա ծքներ է ստ ացել: Ինչպ ես հшյտն ում է ֆոտ ոլրшգ րող Գագիկ Շամշ յանը, Ս. Ջաղի նյш նը նշվա ծ ԲԲԸ-ում տե խ նիկայի գ ծով փո խտն օրեն է: Ծ шնո ւցում. Ենթ ադրյալ հանց անքի մե ջ կա սկա ծվողը կ ամ մեղшդր վողը համ արվ ում է ա ն մեղ, քшնի դեռ նրա մեղ ավո րութ յունն ապ ացու ցված չէ ՀՀ քր եակա ն դш տшվար ո ւթյան օրե նսգրքով սահ մա նված կա րգով’ դատ արա նի’ օրին ակա ն ու ժի մեջ մտ ած դшտ шվճ ռով:

Աղբյուրը https://mediaroom.am/armenia/artakarg/item/29912-2021-10-23-14-37-48.html

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *