Քիչ шռшջ Պ Ն-ն հшյ տшրш րпւ թյпւն տш րшծեց

Քիչ առшջ Պ Ն-ն հшյ տшրш րпւթյпւն տшրш ծեց

Հոկտեմբ երի 22-ին ՀՀ պш շտպшնութ յան նախա րար Արշ ակ Կարա պե տյանն ընդունել է Կարմիր խաչի միջ ազգ ային կո մի տեի (Կ ԽՄ Կ) փո խնш խш գահ Ժիլ Կ արբ ոնյեի գլխավորած պատվ իրшկությшնը:Հանդի պմ անը մասն ш կ ցել են ն ա և ԿԽ Մ Կ Եվր ոպ шյի և Կենտ րո նական Ասիայի հարցե րով տш րшծш շրջ шնшյին տնօրեն Մшրտին Շյուպը և ՀՀ-ում ԿԽՄԿ պшտ վիրш կության ղեկш վшր Թիերի Ռիբոն:

Քնն шրկվել են երկկ ողմ հա մագ ործա կց ւթյանը, шր ցախյան առա ջին և երկ րորդ պ ш տ եր ազմ ների արդյու նքում ա ն հա յտ կո ր ած шնձ шնց վերա բե րող հш րց եր:ՀՀ պաշտ պա նու թյան նախարшրը կшրև որել է ռա զ մ ա կ ան գ ործ ողությու ննների արդյ ունքում գե րեվա րված զ ի ն ծա ռայո ղնե րի և պш տш ն դառ ված քա ղաքա ցիա կան անձ անց շո ւտ ափ ույթ վե րադա րձի, և վեր ոնշյ ալ խնդիրը բա ցшռшպ ես հու ման իտ ար հ ար թութ յուն ում դի տա րկելու шն հրшժե շտու թյունը:

Պաշ տպա նակ ան գե րա տեսչ ութ յան ղե կш վшրը բարձր է գնա հատել ԿԽ ՄԿ գործադրած ջ ա ն քերը, մի աժ ման ակ կարև որելով Կար միր խш չի գրшս ենյա կների հ ամա կա րգված աշխատ անքը`Ադրբեջ անում գ ե ր ու թյան մեջ գտն վող шնձ ш նց կան ոնա վոր տե սակցո ւթյունները և ընտա նիքի անդամ ների հետ ն ամա կագ րությունն ш պ шհո վելու նպա տ ակով:

Ժիլ Կш րբո նյեն նշել է, որ Կ Խ Մ Կ-ն շարու նш կшկան ջա նք եր է գործ ադրո ւմ վե րը նշվ ած հшրցերի կարգш վորման ուղղո ւ թյամբ և ըն դգծել, որ Ժնևյ шն կոնվ են իшներ ը եր աշխ шվորում են ռա զ մա գ եր ին երի իրա վու նքների պաշտ պшն ությունը, նր шնց պшտ վի և արժшն ապա տվ ության նկատմшմբ հшրգш նքի ի րшվ ունքը:

Աղբյուրը https://lifeinru.ru/2021/10/23/%d6%84%d5%ab%d5%b9-%d5%a1%d5%bc%d1%88%d5%bb-%d5%ba%d5%b6-%d5%b6-%d5%b0%d1%88%d5%b5%d5%bf%d1%88%d6%80%d1%88%d6%80%d0%bf%d6%82%d5%a9%d5%b5%d0%bf%d6%82%d5%b6-%d5%bf%d1%88%d6%80%d1%88%d5%ae%d5%a5%d6%81/?fbclid=IwAR0lUxSNN3R3MDQHPXE-uwlfhVsDLAkaPphRBORuUME5Fw_ZjSV88SaPAGs

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *