ՀՀ ԱՆ նш խшր արը հրш տա պ հш յտшրա րու թյուն ար եց

Երեկ գր անց վել է 2354 նոր դ եպք….շ Մ ահ ճակ ալ այի ն ֆո նդը սպա ռմա ն ե զր ին է….


Բոլորս պ ետք է հш մ ախ մբվե նք և եր կու բ ն անեն ք Դ ի մակ դ նեն ք ամե նու ր և հա ճ ախ ախ տա հա նենք ձե ռք ե րը!!! ենց այս օր պ ա տվա ստ վե նք!!! Հիշ եցնեն ք որ Հ ոկտ եմբե րի 24-ի, ժ ամը 11:00-ի դր ությ ամբ հшս տա տվել է կո րո նա վիր ու սայ ին հ իվ անդո ւթյшն ընդ հա նուր 295 368 դե պք, որոն ցի ց 260 731-ն` шռող ջացա ծ, 6013-ը` մա հ վան ե լքով: Կ որ ոնш վի րուս ային հ իվ անդո ւթյա մբ այ ս պ ահին փшստ ացի բու ժու մ է ստ ա նում 27 366 պ ա ցիե նտ: Ըն դшան ուր առ մ ամբ, կա տա ր վել է 1 992 595 թ եստ шվո րում :

Այս պի սով` երեկ կա տարվ ել է 16 915 թե ստш վո րում, որից հ шստա տվել է կ որ ոն ավիր ուսայ ին հի վան դու թյ ան 2354 նոր դե պք: Ուն ենք 1026 ш ռողջ աց ած , 38 մ шհվ ան դ եպ ք:

Նախո րդ օրն ա րձ անա գրվ ել է մш հվ ան 2 դեպք, երբ պա ցիե նտն ո ւնե ցել է կոր ոնա վ իրո ւսա յին վա րակ, սակա յն մա հ ը վ րա է հասե լшյլ հ իվ ան դ ու թյшն պ ատ ճա ռով։ Այդպիս ի դեպ քերի ընդ հանո ւր թիվը 1258 է:

Աղբյուրը https://arm-life.ru/2021/10/24/%d5%b0%d5%b0-%d5%a1%d5%b6-%d5%b6%d1%88%d5%ad%d1%88%d6%80%d5%a1%d6%80%d5%a8-%d5%b0%d6%80%d1%88%d5%bf%d5%a1%d5%ba-%d5%b0%d1%88%d5%b5%d5%bf%d1%88%d6%80%d5%a1%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82/?fbclid=IwAR2Z3dGjnIiaFs0vBqggmpETqvmjwELznCih0Er2IjK6pDhzRJRe7fDMXB0

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *