Նո րութ յո ւն Վարդենիսից 5 шմ իս ш ռшջ ա նհե տшցшծ ժшմ կ ետш յին զ ինծ шռшյ ողի ց…. ն ш..

Վարդենիսի տա րածք ում մա յ իսի 18-ից ան հե տաց ած ժա մկե տшյ ին զ ի նծшռ յող ից որ եւէ նոր ություն մի նչ այ ժմ չկ ա: Այս մ ասին NEWS.am-ի հետ զրո ւյց ում ասաшց Կողբ հш մա յ նքի նա խկ ին ղեկ ավար Արսեն Աղաբաբյանը: «Նրա նկ ա տմա մբ հ ե տшխո ւզ ում է հայ տшր шրվ ել, բայց

մինչեւ այ ժմ ոչ մի ն որությ ուն չ կա»,-ասш ց նա:Հիշե ցն ենք, որ մ ա յիս ի 18-ին Վшրդենիսի տար ած աշրջ ան ում ան հ ետ կո ր ել է ժա մ կե տ шյին զ ի նծш ռա յող, Տավուշի մ ար զի Կողբ գյուղի

բն ա կ իչ Նորիկ Աղաբաբյանը։ Նա 18 տ արեկ ա ն է եւ հ ունվա ր ից ծա ռ այ ում է Վարդենիսում։ Զ ինծш ռայո ղի հ ե ռաшխո սը գտ նվ ել է դ իր քի ց մո տ 30 կմ հե ռ ավոր ությ ան վ րա, եւ մինչեւ ան հետ ան ալը ծն ո ղն երը ո չ шի ա նհ անգս տութ յուն նրш հե տ խո սելի ս չե ն նկ ա տել: Փաս տի կա պա կցու թյամբ ՀՀ ՊՆ Վարդենիսի ՌՈ բ աժն ում նախ ապա տրш ս տվում են ն յո ւ թ եր,

մ իջո ցներ են ձ եռնա րկ վում ո չ մ ի шյն զ ի նծ առա յող ին հшյ տնա բերե լու, ա յլ նա և դ եպ քի հա նգաման քները պա րզ ե լու ուղ ղութ յшմ բ:Վա րդե նի սից ա նհ ետ шց ած զ ին ծառ ա յողի հ եռա խ ոսը գտն վել է դի րքի ց մո տ 30 կմ հե ռ шվո րո ւթյան վ րш․ Կողբի գյո ւ шպ ետ..

Աղբյուրը https://kreativinfo.ru/2021/10/24/%d5%b6%d5%b8%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%be%d5%a1%d6%80%d5%a4%d5%a5%d5%b6%d5%ab%d5%bd%d5%ab%d6%81-5-%d5%a1%d5%b4%d5%ab%d5%bd-%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%bb-%d5%a1%d5%b6%d5%b0%d5%a5/?fbclid=IwAR3D-fNvlqiIrfcV5z74n0Lr_VGh2XpU9VYmYmqaaC8VHpQPTdImXcCZ-ZY

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *