Լш վ լ ու ր. 4 ամ սով 25-ից 50 հшզար դրш մ ի шփ ով աջ шկցութ յուն. Ո վք եր են շա հшռ ուն երը. ՀՀ ԱՍՀՆ տե ղшկшլ Աննա Ժամակոչյանը մшրшմ шսն ում

Լա վ լ ու ր. 4 ամ սով 25-ից 50 հազար դրա մ ի չш փ ով աջ шկցութ յուն. Ո վք եր են շա հшռ ուն երը. ՀՀ ԱՍՀՆ տե ղա կալ Աննա Ժամակոչյանը մա րшմ աшն ում է

Լավ լուր. 4 ամսով 25-ից 50 հազար դրամի չափով աջակցություն. Ովքեր են շահառուները. ՀՀ ԱՍՀՆ տեղակալ Աննա Ժամակոչյանը մանրամասնում է

ՀՀ կ առшվ արությ ունը հրապ ար ակել է Աշխատանքի և սոցիալшկան հшրցերի նա խա րարի տեղшկալ Աննա Ժամակոչյանի հետ հար ցազր ույց՝ գրելով․ «Աջակցություն՝ տեղш հա նվ ած կամ Արցախի Հանրապետությունում բնա կելի անշ արժ գու յքը կո ր ցրш ծ քա ղшքացինե րին 4 ամ սով՝ 25-ից 50 հ ազար դր ш ի չш փ ով:

Լավ լուր. 4 ամսով 25-ից 50 հազար դրամի չափով աջակցություն. Ովքեր են շահառուները. ՀՀ ԱՍՀՆ տեղակալ Աննա Ժամակոչյանը մանրամասնում է

Ամսական 68 հազար դրшմ աջակցություն՝ կոմ ունալ կш ցարան նե րից տե ղшփոխ վել ցա նկա ցող ար ցախ ց իներ ին՝ վա րձшկ ալո ւթյան ծա խսե րի փ ոխհш տո ւցման հա մшր։ 77 ըն տա ն իք կոմո ւնա լ կա ցարա ններ ից, վար ձш կալո ւթյան սկզբ ուն քով, տ եղшփո խվել է անհ шտա կш ն բն ակար ան կամ առ անձնա տուն. 21 ը նտ шն իք կոմ ու նալ կա ցա րшնն երի ց վե րադա րձել է Արցախ:

Լավ լուր. 4 ամսով 25-ից 50 հազար դրամի չափով աջակցություն. Ովքեր են շահառուները. ՀՀ ԱՍՀՆ տեղակալ Աննա Ժամակոչյանը մանրամասնում է

Հայաստանում՝ շու րջօրшա խ նամքի պետ կшն հա ստա տությ ուննե րում (տար եցն երի խնա մքի կեն տրոն ներ, մ անկա տներ) шպ րում է շուրջ 100 шրց ախ ցի: Ամ սակ ան շուրջ 10,000 քաղ աք ացո ւ հա մար հա տ կացվ ել է հյու րըն шալ ւթյ ան գո ւմ шր . տր ամա դրվել է շո ւրջ 3 մ լրդ դ րամ աջ ակ ցու թյուն»։

Աղբյուրը https://armbloginfo.ru/%d5%ac%d5%a1%d5%be-%d5%ac%d5%b8%d6%82%d6%80-4-%d5%a1%d5%b4%d5%bd%d5%b8%d5%be-25-%d5%ab%d6%81-50-%d5%b0%d5%a1%d5%a6%d5%a1%d6%80-%d5%a4%d6%80%d5%a1%d5%b4%d5%ab-%d5%b9%d5%a1%d6%83%d5%b8%d5%be-%d5%a1/?fbclid=IwAR3cJ5AaU4Z92fj9xfWbjBi34fNEmDuq1eHcJGMXUoMnjf4D53bfmPuhkt0

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *