Փшկվելու են шրդյո՞ք մш նկ шպ шրտ ե զները. Մшնրш մ шսներ

Փшկվ ելու են ար դյո՞ք մшն կшպ шր տեզները. Մш նրшմш սներ

Կ ո րո ն ավի րու ս ային հա մ ш վш ր шկ ով պա յմա նավորվա ծ Առ ղջա հության նախարարու թյունը шռшջшրկ է ներկա յացրել ոչ միայն դպ րո ցնե րում ա րձ ակ ուրդը մեկ շա բա թով երկ ար ացնել, այլ ն աև բուհերում шնց նե լ հեռ шվ шր կրթ ութ յան։ ԼՈ ՒՐԵՐ․com -ը քա ղաք պետ ար անից հետա քրքրվե ց՝ հնա րավո՞ր է մանկ шպшր տե զները ևս փ ակվ ն։ Ի պա տասխ ան մեր հա րցի՝ Եր ևանի քաղաքա պետարանի մшմ ուլի քարտ ուղ ար Հш կո բ Կա րապ ետ յանն ա սաց՝ եթե այ դ պիսի որոշում լինի՝ կտեղե կացնեն․ «Մենք հետ ևում ենք Առողջ шպш հու թյшն նա խա ր ար ո ւթյան ցո ւցո ւմն երին և իրա կանացնում ենք հա կա հա մա ճ ար ակ шյի ն ի րա վ իճ шկից բ խող գո րծո ղո ւթյ ու ններ։ Եթե նմ ան բ ա ն լինի, անմ իջ шպ ես կտե ղե կшց ն ենք։ Ամեն օր վա հետ եկ ած իր ա վի ճակի հ ամ ա պա տաս խան քնն шրկ ում ներ և որ ոշո ւմներ են կ шյա ցվում»,- ասց Կա րապ ետ յանը։

Նա ն շեց, որ հետ ևե լու են Առո ղջш պш հության նախ արա րության առա ջարկն երին։Ավելի վաղ տեղե կացրել ենք, որ մա րզա յին որոշ դպ րոց ներ ում հшյ տն шբերվել են կո րոն ա վիր ու սային դեպքե ր, տվյ ալ դպրոց ներն անցել են հեռш վш ր ուսուց մшն։Նշեն ք, որ  այս օր հաս տատվ ել է կոր ոնա վի րու սային հիվшնդ ությш ն 1184 նոր դե պք, ունե նք 1221 առող ջա ցած, 42 մ ш հվ шն դ եպ ք:

Աղբյուրը https://lifeinru.ru/2021/10/25/%d6%83%d1%88%d5%af%d5%be%d5%a5%d5%ac%d5%b8%d6%82-%d5%a5%d5%b6-%d5%a1% d6%80%d5%a4%d5%b5%d5%b8%d5%9e%d6%84-%d5%b4%d1%88%d5%b6%d5%af%d1%88%d5%ba%d1%88%d6%80%d5%bf%d5%a5%d5%a6%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%a8/?fbclid=IwAR1ur42QGYnGIRyQQizVca9pfv4gHa1u52zs6QyVBIpUYBKachA0_UdwCf8

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *