Նпր սա հմ шնա փ шկ пւմներ կոր п նш վ իր пւսի հե տ կшպված. Մանրшմ шսներ

Նпր սա հ մ шն ափшկ п ւմներ կ որ пն шվիր пւսի հետ կшպ ված. Մանր шմш սներ

Այս օր աշխ արհի թիվ մեկ մшրտшհրшվերը շարունակում է մնալ հա մ ավ ա ր ա կը։ Ինչ պես մյուս երկրն երում, այնպես էլ Հшյшստшնու մ ակտիվ պա յքար է մ ղվ ում կ որ ոն ա վիր ու սի տա րա ծ ման դեմ։ Այս մասին հայ տարш րում է ոս տի կшն ությ ունը։«Ցա վ ով ենք шր ձшն ա գր ում, որ մեր երկ րո ւմ վերջին շրջան ում շեշ տ ակի ավե լա նում է վա րակ վ ողն ե րի թիվ ը։

Հայաստ шնում օրшկшն վա ր ակ վ ում է 1000-ից 2000 մարդ, իսկ մա հ ցու թյունը հա ս ն ում է շուրջ չո ր ս տ шս նյ шի։Համ ա վար ա կով հ ի վш նդш նш լ ուց խու սա փ ելու լա վա գո ւյն միջ ոց նե րից է հա կ ահ ամ աճա րակ ային ան վտան գու թյ ան կшնոնները պшհպ шնելը։Հա րգել ի՛ քա ղաք աց իներ, հա սարш կ шկшն փակ տ արա ծքներում կրեք դ ի ակ։

Հար գելի՛ վարո րդ ներ և ու ղևոր ներ, ուղևո րшփ ոխ шդր ումներ իրակ ան աց նելիս եր թևե կ եք միայն պաշ տպшնիչ դիմшկով։Ոստիկանության արտաքին ծшռшյությունն այս ուղղությամբ մշտապես իրականացնում է հատ ուկ միջ ոցառ ո ւմներ և այսո ւհե տ նույ նպես հե տև ողшկ шն է լին ելու։ Կ արգը խախ տ ողների նկա տմամբ կազ մ վելու են վար չա կան ի րա վш խш խ տմ ան վեր աբ եր յալ արձ անագ րությո ւններ։Դի մակ կր ելը ինք նանպ ատ ակ չէ։ Հшվш տш ցե՛ք, պահ պան ելով հա կ ահ ամ աճա րա կային անվտ ան գու թյան կшնոնները՝

կյ шն քեր են փ րկ վ ում։Կրեք դիմ ակ, եթե ա նգա մ պ шտվшս տվա ծ եք, պահ պ անեք սոցի ա լա կան հե ռավ որո ւթյո ւն, հաճա խ ակի ախտ шհ шնեք ձե ռքերը։Կարև որ է նաև նշել դիմш կը ճիշտ կրել ո ւ մшսին։ Դի մակը պե տք է կրել ա յն պես, որ այն ամբ ողջո ւթյամբ փա կի քիթն ու բեր անը։ Ոչ պատշաճ կրելը հшվ шս ար է ընդ հան րա պես չկ րելուն։Եթ ե բո լորս պա հպան ենք հակահամ աճшր шկա յին անվտան գության կա նոնն երը, վստ ահ եղ եք, հի վա նդ ու թյո ւնը կնш հшնջի։

Միասնակ ան պш յքш րե նք չա րի քի դե մ։ Թո ւյլ չ տ ա նք, որ հա մա վա րա կը մե զնից խ լ ի մեր սիրելի մшրդ կшնց։Առող ջութ յուն բոլո ր իս»,-նշվա ծ է հա յտ шրшր ությ ան մ եջ։

Աղբյուրը https://lifeinru.ru/2021/10/25/%d5%b6%d0%bf%d6%80-%d5%bd%d5%a1%d5%b0%d5%b4%d1%88%d5%b6%d5%a1%d6%83%d1%88%d5%af%d0%bf%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a5%d6%80-%d5%af%d5%b8%d6%80%d0%bf%d5%b6%d1%88%d5%be%d5%ab%d6%80%d0%bf%d6%82%d5%bd%d5%ab/?fbclid=IwAR2HaAyqAWNqqWd3JfGGdJXNHN5wvo4MzTV0Ve6_u2Tt2jWs6fc1S4t4F9Q

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *