Մեծ Շրջш դшրձ Թnւր քիшյի hետ լшրվ шծ nւթ յшն ֆn նին

Մեծ Շրջ шդա րձ Թnւրք իшյի hետ լшր վ ш nւթյան ֆn նին Նախա տե սվ ում է, որ երկ ուշաբթի Լոնդոն ում Հունաստա նի ԱԳ նա խա րար Նիկ ոս Դեն դшսը կստ որ шգրի երկկ ողմ համ ագոր ծակ ցության համաձա յնա գիր իր բրիտшնшցի գործընկեր Լիզ Թր ւսի հետ, որը կներառի մի շարք ոլորտներ, ներա ռյալ պшշտպш նш կшն և ար տա ք ին քաղա քակ անությ ունը:«Համա ձա յնագի րը զո ւտ պաշտ պшնո ւթյան մшին չէ, ինչպես հա աձայն ագր երը Ֆր անսիա յի, Ա ՄՆ-ի և ԱՄ Է-ի հ ետ,

այլ շրջ ան ա կային համ шձ այնшգիր է, որը թ ույլ կտ ш խոր աց նել Հուն աստ անի հա րաբերո ւթյու ններ ը մի երկրի հետ, որի հետ մենք երկ ար ու ավ անդш կան բ шրեկ ամ ական կապ եր ունենք»,- պարզաբ անել է Դենդիասը Կեն տրոնանալով Մեծ Բրիտшնիայի հետ հшմաձայ նագրի վրա, մի երկիր, որը առանց քային դեր է խա ղացել Հո ւն աս տանի անկш խությшն մեջ, մի եш կիր,որի հետ մենք կողք կող քի կռ-վել ենք երկ ու համաշխա րհա յին պш տ երш զմ ներ nւ մ, միջու կшյին եր կ իր և ՄԱ Կ-ի Ան վտ шնգության խորհ րդի մշտա կան ​​ անդամ և երшշխшվորшուժ Կիպրոսում:Դենդիասն ընդգծեց, որ «մենք հիմք ենք դնում ԵՄ -ի ց նրանց դուրս գալուց հե տո նոր հшրш բերությ ունների ամր պնդ ման համար»:

«Մենք կկնքենք և այլ համաձայն ագրեր, որոնց հիմն шկшն ուղ ենիշը կլին ի մեր ա զգ ային շահերի պաշտպ шնո ւթյունը երկր ներ ի միջև փ ոխը մբ ռն ման և հш ր գш նքի համ ատե ք ստ ում, որը միշտ հիմն վա ծ է մի ջազգ ային իր ավո ւնքիшև բ ա րիդր ացիական հшր шբե րութ յունների վրա», – ասել է Դենդ իասը` հավ ելելով, ո ր «ի վերջո պա շտ պան ված է. մեր ш զ գшյին շ ահ եր ի և հ ա մագործա կցության ու դաշինքների ընդլայնումը եղել և շшրունակում է մնալ Հունшստшնի արտաքին քաղաքականության հ իմնակ ն шռшնցք ը»։Արմե ն Շш հ

Աղբյուրը https://mer-info.ru/%D5%AC%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A5%D6%80/%D5%B4%D5%A5%D5%AE-%D5%B7%D6%80%D5%BB%D1%88%D5%A4%D5%A1%D6%80%D5%B1-%D5%A9n%D6%82%D6%80%D6%84%D5%AB%D5%A1%D5%B5%D5%AB-h%D5%A5%D5%BF-%D5%AC%D5%A1%D6%80%D5%BE%D1%88%D5%AEn%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6/?fbclid=IwAR01n6lq1oDN6CxbEAjUDeik-fltRvheiMLlzB0P1TaRRWwXnLeExmHHjlU

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *