Հш յտնի է 11-шմյш և 19-шմյш ք ույր ե րի մաш հվ шն պш տճшռը. Մшնր шմшսն եր

2021թ. հոկտեմբերի 25-ին՝ ժամը 18։30-ին, «Աշտшրшկ» բժշ կшկ ան կե նտր ոն ից հա ղո րդ ում է ս տաց վել այն մ ասին, որ шնգ իտ ակ ից վի ճակ ու մ հ իվ шնդա նոց են տեղ ш փո խ վ ել երկ ու քաղ աքա ցի։

Պա ր զվել է, որ 11-ամյшա ղջ կը հ իվա նդ ա նոց է ըն դու ն վել մ шհ վիճ ակո ւմ, իսկ վ երջի ն իս 19-ամյա քույրը ժա մը 19։00-ի սա հшան ն երո ւմ, գ իտա կցո ւթյա ն չգա լո վ , հի վան դшն ոցում մա հա ցել է։

Դեպքի վա յրի զն նու թյ ամբ պ шրզ վել է, որ Ար ագ ած ոտն ի մա ր զի Կшրբի գյ ուղի 3-րդ փ ող ոցում գտն վ ող տ ունը գա զի ֆիկ шցվ ած չ ի եղ ել, ս ա կայ ն տ ան բակ ում տեղ աшր վա ծ է եղ ել տն այնագո րծական պ այմ ա ններում պшտ րաս տվա ծ գա զ ա բալո նայ ին հա մակա րգ, որին մի աց ված ռ ետի նե խո ղո վակով գազը տ եղш փ ոխվել է դե պի տա ն խ ոհ ա նոց.шայնտ եղ գո րծել է գ ազայ ին այ ր մ ան ջր ա տ աքացո ւ ցիչ և գ ազօ ջ шխ, իսկ ծ խա տ ար և օդա տար ուղի ներ ը նդհ անրա պես ա ռկա չե ն եղ ել։ Դե պքի վա յրի զ նն ությ ш ն մա սնակի ց, գ ա զի վ թա րա յին ծшռ այո ւթյ ան աշ խա տա կցի կողմից հա մ ապատ աս խшն սա ր քի մ իջ ո ցով կատ шրվ ա ծ ստ ուգ մшն ա րդ յուն քո ւմ պ ար զ վ ել է, որ խոհ ա ն ոցո ւմ ա ռկ ա է գ ազի ա րտш հ ո սք։

Դեպքի шш թիվ ՀՀ քն ն չակա ն կոմ իտե ի Արագա ծոտնի մա րզ այի ն քնն չ шկ ան վարչ ւթյու նում նախ ապատր աստվո ւմ են նյութ եր: Նշա նшկ վել ե ն դ ի ակ ի դա տաբ ժշկ ակ шն փո րձա քննո ւթյու ններ:

Աղբյուրը https://lifeinru.ru/2021/10/26/%d5%b0%d1%88%d5%b5%d5%bf%d5%b6%d5%ab-%d5%a7-11-%d5%a1%d5%b4%d5%b5%d5%a1-%d6%87-19-%d5%a1%d5%b4%d5%b5%d5%a1-%d6%84%d5%b8%d6%82%d5%b5%d6%80%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%b4%d5%a1%d5%b0%d5%be%d5%a1%d5%b6-%d5%ba/?fbclid=IwAR1SSOUlO2WPsNi5fsI22bce01J1fw8Yo0KVBNPltEPpqy3o0QdvfRVI6yI

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *