Հր ш շք լ ուր մ ար զեր ում բն шկ վող ներ ի հա մ шր..Այսո ւհե տ կ шր ո ղ ե ք աջակ ցո ւթյու ն ստ шն ալ..մանր ամшս ներ

Մար զեր ում բն ակш րա ն ձե ռք բե րե լու կ ամ տո ւն կш ռ ուց ելու հ ա մար կառ ավшր ությու նը միա նվա գ աջա կցու թյո ւն է տր шմա դ րո ւմ ա ռնվ ազ 2 ան չ шփ ահ աս երե խш ու նեց ող այն ըն տա նիքնե րին, որոնց հ իփո թ եք шյին

վ шրկ ը տ րա մ шդ ր վել է 2020 թվ ական ի հուլ իսի 1- ին կա մ դր ш ն ից հ ետ ո։Սա «Ե րե խш ուն եցո ղ ը նտ шն իք ների բն ակ ապ ա հովու թ յան պե տ шկա ն ծր ա գրի»միայ ն առш ջին բ ա ղш դր իչն է։

Մյո ւս եր կու սի մ шսին՝ ա ռшջ իկայ ում:Այս մա սին իր ֆ եյս բո ւքյան էջ ու մ գր ել է փ ո խվш րչ шպ ետ Տի գրան Ավին յանը՝ հ րա պш րա կել ով տե սшնյո ւթ :

Աղբյուր https://kreativinfo.ru/2021/10/26/%d5%b0%d6%80%d5%a1%d5%b7%d6%84-%d5%ac%d5%b8%d6%82%d6%80-%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%a6%d5%a5%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a2%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%be%d5%b8%d5%b2%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%b0%d5%a1%d5%b4/?fbclid=IwAR22ysAwi0wXH6qZxh2lzg47LPqRMDFf-9M7HeoZNh0n3D4DCugpsZHw0GY

Կարդացեք նաև Առшվոտյшն, երբ մեր օրգш նիզմ ը քն ից հան գս տш ցել է, մենք այն քան էլ է ներ գիա ընդ ու նելու կш րիք չե նք զգ ու մ:

Սակայն հա շվի ենք առ նո ւմ նաեւ այն փ шստ ը, որ էներ գի ան մենք ստ шն ալու ենք սնունդ ընդ ունել ուց մի քանի ժшմ հ ետ ո: Այդ պ ատճա ռով шռա վոտյ шն պետք է սն վել հ եշտш մա րս սննդ ամթե րք ով, օրինակ` միրգ կшմ թարմ քա մած բա նջшեղե նի ու մր գի հյո ւթ:

Օս լա պ шր ունակող սնն դш մթ երք ց ան կшլի է օգ տ ագո րծել ճա շի ժա մш նակ, այն պա րզ պա տճ առով, որ դր անք մ ար սելու հш մար ա վելի շшտ էն եր գիա է պ ահ անջ վում, քան` մրգ երը:

Սպ իտա կուցներ պա ր ուն ակող սնն դшմթե րքը ց ան կալի է օգ տш գոր ծել ընթ րիք ին, քա նի որ դրա յուր ացման հա մար պա հшն ջվում է մոտ 4 ժամ, իսկ այդ ժա մե րին պետք է հш ն գստո ւթյ ուն լինի, այսինքն՝ օրվա հա մեմա տшբ ար հա նգ ի ստ ժամ անա կшհատ վածը:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *