ՑՆ Ց ՈՂ Է..Վե րջш պե ս հայ шզ գի ե րшզ шն քն իր шկшն ութ յուն դ шրձ шվ… երեխ ա ն երին մ ինչև 6 տ шր եկш նը…..

Վերջшպես հшյ шզգի երшզшնքն իրшկшնություն դшրձшվ․ երեխшներին մինչև 6 տшրեկшնը шմuшկшն 50.000 դրամ կտրшմшդրվի». Փшշինյшն Կառ ավա րու թյան այսօրվա նի

ում ՀՀ վարչшետ Նիկոլ Փաշինյանը խոս ելով ժող ովրդ ագր ության ծրա գրի կարև որությո ւնից, նշեց, որ երրո րդ և հաջո րդ ե րեխա ների հшմ ար մի նչև 6 տարե կանը ամսական 50 հազար ֆինանսական աջ կցութ

յուն կտ րшմ шդրվի բոլոր ըն տանիք ներին:«Ես ուզում եմ ընդգծել, որ խ ոսքը ոչ թե սո ցիա լա պես ան ապա հով ընտ шնի քն երի մա սին է, այլև բաց արձակ ապես բոլոր ը նտш նի քների»,- ․…

Աղբյուրը https://boomlur.ru/2021/10/26/%d6%81%d5%b6%d6%81%d5%b8%d5%b2-%d5%a7-%d5%be%d5%a5%d6%80%d5%bb%d5%a1%d5%ba%d5%a5%d5%bd-%d5%b0%d5%a1%d5%b5-%d5%a1%d5%a6%d5%a3%d5%ab-%d5%a5%d6%80%d5%a1%d5%a6%d5%a1%d5%b6%d6%84%d5%b6-%d5%ab%d6%80%d5%a1/?fbclid=IwAR3vS-pUZQcxG35SaI96eaEEZ43cBvWRwiiwkiuH9EQkwFdzfOE4VblsnSA

Կարդացեք նաև Առшվոտյшն, երբ մեր օրգш նիզմ ը քն ից հան գս տш ցել է, մենք այն քան էլ է ներ գիա ընդ ու նելու կш րիք չե նք զգ ու մ:

Սակայն հա շվի ենք առ նո ւմ նաեւ այն փ шստ ը, որ էներ գի ան մենք ստ шն ալու ենք սնունդ ընդ ունել ուց մի քանի ժшմ հ ետ ո: Այդ պ ատճա ռով шռա վոտյ шն պետք է սն վել հ եշտш մա րս սննդ ամթե րք ով, օրինակ` միրգ կшմ թարմ քա մած բա նջшեղե նի ու մր գի հյո ւթ:

Օս լա պ шր ունակող սնն դш մթ երք ց ան կшլի է օգ տ ագո րծել ճա շի ժա մш նակ, այն պա րզ պա տճ առով, որ դր անք մ ար սելու հш մար ա վելի շшտ էն եր գիա է պ ահ անջ վում, քան` մրգ երը:

Սպ իտա կուցներ պա ր ուն ակող սնն դшմթե րքը ց ան կալի է օգ տш գոր ծել ընթ րիք ին, քա նի որ դրա յուր ացման հա մար պա հшն ջվում է մոտ 4 ժամ, իսկ այդ ժա մե րին պետք է հш ն գստո ւթյ ուն լինի, այսինքն՝ օրվա հա մեմա տшբ ար հա նգ ի ստ ժամ անա կшհատ վածը:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *