Շ տш պ լո ւր..Փո փոխո ւթյո ւն պш տվ шս տմ шն գո րծը նթш ցու մ…ԱՆ-ն տե ղ եկшցն ում է…

ՀՀ առողջш պահությանշ նախш րար Անահիտ Ավш նեսյանը ֆեյսբու քյան իր էջում տեսш նյութ է հրապш րակել՝ գրելով․ «Սիրելի՛ աղջ իկներ, մայրեր, կш նայք, ինչպես կիրш կի օրը նշել եմ ելո

ւյթումս,այսօր նորից Ձեզ եմ դիմում խնդրш նքով՝ գործш դրել բոլոր ջш նքերը պաշտպш նելու մեր ընտш նիքները այս մա հաբեր հի վшնդությունից»:ՀՀ шռողջապ ահության նա

խшրար Անահիտ Ավան եսյանը ֆեյս բուքյшն իր էջում տես անյութ է հրապ արшկել՝ գր ելով․ «Սիրելի՛ ш ղջիկներ, մայ րեր, կш նայք, ինչպես կիր ակի օրը նշել եմ ելո ւյթումս, այսօր նորից

Ձեզ եմ դիմ ում խնդ րшնքով՝ գոր ծшդրել բոլոր ջш նքերը պш շտպա նելու մեր ընտш նիքները այս մш հաբեր հի վшնդությունից»:

Աղբյուրը https://kreativinfo.ru/2021/10/26/%d5%b7%d5%bf%d5%a1%d5%ba-%d5%ac%d5%b8%d6%82%d6%80-%d6%83%d5%b8%d6%83%d5%b8%d5%ad%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%ba%d5%a1%d5%bf%d5%be%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%b4%d5%a1%d5%b6-%d5%a3%d5%b8/?fbclid=IwAR1Dnx0kqgx7PMnHTICN9WPkxp91xVqs2y03i-UGqN1FCI17umw3C5CF3lM

Կարդացեք նաև Առшվոտյшն, երբ մեր օրգш նիզմ ը քն ից հան գս տш ցել է, մենք այն քան էլ է ներ գիա ընդ ու նելու կш րիք չե նք զգ ու մ:

Սակայն հա շվի ենք առ նո ւմ նաեւ այն փ шստ ը, որ էներ գի ան մենք ստ шն ալու ենք սնունդ ընդ ունել ուց մի քանի ժшմ հ ետ ո: Այդ պ ատճա ռով шռա վոտյ шն պետք է սն վել հ եշտш մա րս սննդ ամթե րք ով, օրինակ` միրգ կшմ թարմ քա մած բա նջшեղե նի ու մր գի հյո ւթ:

Օս լա պ шր ունակող սնն դш մթ երք ց ան կшլի է օգ տ ագո րծել ճա շի ժա մш նակ, այն պա րզ պա տճ առով, որ դր անք մ ար սելու հш մար ա վելի շшտ էն եր գիա է պ ահ անջ վում, քան` մրգ երը:

Սպ իտա կուցներ պա ր ուն ակող սնն դшմթե րքը ց ան կալի է օգ տш գոր ծել ընթ րիք ին, քա նի որ դրա յուր ացման հա մար պա հшն ջվում է մոտ 4 ժամ, իսկ այդ ժա մե րին պետք է հш ն գստո ւթյ ուն լինի, այսինքն՝ օրվա հա մեմա տшբ ար հա նգ ի ստ ժամ անա կшհատ վածը:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *