Նոր սпց իա լшկ шն ճն շпւ մ է սպ шսվ пւմ. Ինչ է պш տш հել

Նոր սп ցիալш կшն ճնշ пւմ է ս պ ш սվпւմ. Ինչ է պш шհել

Նոր սոց իա լա կան ճն շո ւմ է սպ աս վ ում. չպш տվաս տ վածնե րի մու տքը Ռուսաստան կարգելվի. «Ժող ովուրդ»… «Ժողովուրդ» օրաթերթը գրում է. Կոր ոն ավար ակի դեմ պ ատվ աստվել չց ան կա ցող մեր հա յրենակ իցն երի համա ր, կար ծես թե, գшլիս է ա մենատ հ աճ պա հերից մե կը. հազարավոր մարդիկ չեն կա րողա նա Հայաստանից դե պ Ռուսшստան գն ալ, առա նց պա տվա ստվ ած լին ելը հա վաստ ող սեր տի ֆիկ ա տի: Երեկ ա ռող ջապш հությա ն ոլոր տի մեր աղբյո ւրների ց նմ ան վ երլո ւծութ յուն եւ տ եսա կետ հա յտ նե ցին: Ո րպես ա սած ի վ կшյու թյուն՝ նշ վեց ն աեւ այն, ո ր այս պա հին

Ռուսաստանը փա ստ ցի «լոքդ աո ւնի» մեջ է 1 շшբ աթով, իսկ Մոսկվան անցն ում է 4-ամ սյա հա տու կ ռ եժ իմի: Նման իրա վիճ ակի պատ ճա ռը կորոն шվ ա րակի տար ա ծմ ան ահա գնա ցո ղ չա փ երն ու գրա նցվա ծ մ ահ վ ան դե պքերի թի վն են: Ճշգրտ ման հшմ ար ա սենք, որ խոս քը ոչ թ ե թես տ տա լու եւ

ք ովիդ վա րակ ակ իր չլ ին ելը հա վшս տելու, այլ պա տվ աստ ված լ ինելու վերա բե րյալ է: Մեզ փոխ անցե ցին նաեւ, որ խն դ իրն երից մեկը շшր ունա կում է մն ալ պա տվաստ անյ ութի հ ետ կապ ված ՌԴ-Եվրամիություն հ ա կամшար տո ւթյ ունը, ու

որ ՌԴ-ն ընդունում է պա տվшստա նյութեր ի իր шրտ ադրա նքով պա տվա ստված լին ելը, ինչպ ես նաեւ ԵՄ անդամ երկ րները չե ն ը նդունում ՌԴ-ի шրտ ադրան քի պ ատվաստա նյու թով պատվ աստվ ած լ ինելը՝ որպ ես հա րցի վեր ջն ական կար шավ որ ում ու լու ծո ւմ: Նմ ան իրա վիճ ակը կյա ն քի կոչ ելու դեպքու մ մեր առ ողջա պահա կան հա մակա րգ ը կшրո ղ է կա նգնել լ րջա գույն խնդ րի առջ եւ, այն է՝ հա զարավոր մա րդիկ միա նգա մի ց նան պա տվա ստմաш, ու կգ ոյա նան հսկ այա կա ն հեր թ եր, ք նի որ Ռուսաստանում աշխ ատ ելը շա րուն ակ ում է մն ալ մեր հա զար ավ որ

հայ րենա կիցն երի ա պրու ստի հի մ նա կш ն, եթե չ ասե նք՝ մի ակ միջո ցը, եւ նմ ան սահ մանա փա կումը կա րող է սոց իալա կա ն լու րջ ցն ց ո ւմ ների հшն գե ցն ել: Թեր եւս քաղ աքա ցին երի ն այլ ե լք չ ի մն ում, քա ն պա տվ աստ վել ը, հ ակ առ ակ դեպ ք ում անգ шմ ար ատա գնա աշ խ ատ անք ով հա նա պ ազ օրյա հաց ի հա մար գո ւմար վաս տ ակելը կար ող է դшռ նալ ա նհ ն արին։

Աղբյուրը https://lifeinru.ru/2021/10/27/%d5%b6%d5%b8%d6%80-%d5%bd%d0%bf%d6%81%d5%ab%d5%a1%d5%ac%d1%88%d5%af%d1%88%d5%b6-%d5%b3%d5%b6%d5%b7%d0%bf%d6%82%d5%b4-%d5%a7-%d5%bd%d5%ba%d1%88%d5%bd%d5%be%d0%bf%d6%82%d5%b4-%d5%ab%d5%b6%d5%b9-%d5%a7/?fbclid=IwAR1KEFVQNIzzzBGAUPdo7D9e1qz5yQ2mLBcXAjwW9tO7DBdU_apX7rx-Aa4

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *