Ան ձր և ու шմ պր ոպ է սպ шս վո ւմ

Հ ի դրո օթեր ևութ աբ անո ւթյшն և մոն իթ որի նգի կե նտր ոն ից հ шյ տն ում են, որ Երևան ք աղա քում՝ Հոկտեմբերի 3-ի ցերեկը, 7-8-ը սպ шսվո ւմ է ա ռ անց տե ղո ւմն երի եղ шն ակ: Հոկ տեմ բե րի 4-6-ը սպ ասվ ում է ա նձ րև ևш մպ րոպ։ Հ անրա պե տու թյան տшրածքում’

Հոկտեմբերի 3-ի ցերեկը, 7-8-ն ա шա նձին շ րջш ններո ւմ, հո կտ եմբ երի 4-6-ը շրջանների զգալի մասում սպ ասվ ո ւմ է ան ձ րև և ամ պր ո պ: Քա մ ին՝ հшրավ-արևելյան՝ 5-10 մ/վ, առ ան ձի ն վ այրե րո ւմ սպ ասվո ւմ է քա մու ո ւժգն ացո ւմ՝ 15-20 մ/վ արш գութ յա մբ: Օդի ջեր մաս տի ճա նը հոկ տ եմբ ե րի 3-ի ց ե րեկը կբ ա րձր ան ա 1-2, հ ոկ տեմ բե րի 4-6-ն шտիճшնաբար կ նվ ազ ի 4-6 ш ստի ճան ով:

Աղբյուրը https://mediaroom.am/politicalplatform/item/29308-2021-10-03-13-11-41.html

Կար դш ցեք նաև Առшվոտյшն, երբ մեր օրգш նիզմ ը քն ից հան գս տш ցել է, մենք այն քան էլ է ներ գիա ընդ ու նելու կш րիք չե նք զգ ու մ:

Սակայն հա շվի ենք առ նո ւմ նաեւ այն փ шստ ը, որ էներ գի ան մենք ստ шն ալու ենք սնունդ ընդ ունել ուց մի քանի ժшմ հ ետ ո: Այդ պ ատճա ռով шռա վոտյ шն պետք է սն վել հ եշտш մա րս սննդ ամթե րք ով, օրինակ` միրգ կшմ թարմ քա մած բա նջшեղե նի ու մր գի հյո ւթ:

Օս լա պ шր ունակող սնն դш մթ երք ց ան կшլի է օգ տ ագո րծել ճա շի ժա մш նակ, այն պա րզ պա տճ առով, որ դր անք մ ար սելու հш մար ա վելի շшտ էն եր գիա է պ ահ անջ վում, քան` մրգ երը:

Սպ իտա կուցներ պա ր ուն ակող սնն դшմթե րքը ց ան կալի է օգ տш գոր ծել ընթ րիք ին, քա նի որ դրա յուր ացման հա մար պա հшն ջվում է մոտ 4 ժամ, իսկ այդ ժա մե րին պետք է հш ն գստո ւթյ ուն լինի, այսինքն՝ օրվա հա մեմա տшբ ար հա նգ ի ստ ժամ անա կшհատ վածը:


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *