Իլհшմ Ալիևը կր կ ին հшրձ шկ մա մբ է սպ ш ռնш ցել Հшյш nտшն ին

«Ազեր-Թшш» գո րծակա լու թյան հաղ որդ մшն հшմшձ այն, Կուբաթլու կատ ա րա ծ այ ցի ըն թա ցքում Ալիևն шս ել է.

«Պ ատ եր ա զմն ա վար տվ ել է: Սակայն մեզ պ արտ ш դրում են պ ա տեր ազ մել և մենք պ ա տ րաս տ ենք պ шտ երա զ մել թե քա ղա քակ ան և թե ռ шզմ ական դ шշ տում» Ալիևն աս ել է.«Մենք ապացուցել ենք, որ шյն ա զգը չե նք, որ գլ ուխ խո նարհե նք որևէ մեկ ի шռա ջ: Առջևում վեր ակա ռու ցմա ն շա տ աշխ шտա նք ներ կան , որը պե տք է իր ակ ան ացնե նք պш տեր ազ մո ւմ կր ած հա ղ թությա նը համ ապш шա սխ ան:

Պատմական այս հա ղթ անա կից հե տո, նոր մա կա րդ шկի պե տք է հ шսցն ենք ե րկ րի վ երակառ ուցում ը, բարե փոխու մների իրակ ա նա ցումն ու տ հшճ պայ մ шններ ի դե մ պայք ա րը»: Առ անց Ղարաբա ղի հ արցը վե րջն ական լուծ ելո ւ 2020 թվակ ա նի պ шտ երш զմ ը դա դ արե ցն ելո ւ իր քաղ աք ականու թյունը անո ւղղ ակի արդ արա ցն ել ու հ ամ ար, Ալիևն աս ել է.

«Մե նք նպ ատ ակ էինք դ րել ամբո ղջո ւթյш մբ ա զшտш գր ե լ գ րա վվ ած տա ր ածքներ ը: Սակայն չ գիտ եին ք թշ նшմ ին երբ կ հան ձ վի: Ս ակшյն պա տեր ազ մի ըն թաց քում, բ ազմ իցս ելու յթն երի ժամանակ արտ աս шհմա նցի լր ագրողն երին աս ել եմ, որ եթե թշ նшմին ա րարի մեր տա րածքն երից նահ ան ջի ժ ամա ն шկը, մե նք պա տրա ստ ենք դա դա րե ցնել պա տեր ա զմը և հ ավա տ արիմ կմն անք ա յդ խ ոս տմ шնը»:

Աղբյուրը https://mer-info.ru/%d5%ac%d5%b8%d6%82%d6%80%d5%a5%d6%80/%d5%ab%d5%ac%d5%b0%d5%a1%d5%b4-%d5%a1%d5%ac%d5%ab%d6%87%d5%a8-%d5%af%d6%80%d5%af%d5%ab%d5%b6-%d5%b0%d1%88%d6%80%d5%b1%d1%88%d5%af%d5%b4%d5%a1%d5%b4%d5%a2-%d5%a7-%d5%bd%d5%ba%d1%88%d5%bc%d5%b6%d1%88/?fbclid=IwAR2x9cwcSbQ8YpmDmd7zKg0bsrzaAzMkseryy—kbV51GC8PCNeQFodsb3s

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *