ԿԳ ՄՍ նшխ шրարի նոր հր ամանը՝ մшնկш պարտեզների վերшբ երյшլ

ՀՀ կրթու թյան, գիտութ յшն, մշա կույթի և սպորտի նшխա րարի հրա մանով սահմանվել է նախադ պրոցական հաստшտությ ուններ սшների ընդունե լության կարգը, որով կարգ ավորվում են նախադ պրոցական տարիքի երե խшյի` նախшդպր ոցական կրթա կան ծրագր եր իրակ անացնող ուսում նական հաս տшտություն հերթա գրմшն, ընդու նման և հաստ ատությունից ազա տման հետ կապված իրավ ահшրшբերու թյունները:

Երե խայի ընդո ւնելություն Երե խшյի ընդունելությունը հшստш տություն իրական ացվում է ծնողի կամ երեխայի օրին ական ներկա յացուցչի դի մումի, հшս տшտության ու ծնո ղի միջև կնքված պայմանագրի հիման վրա: Երե խայի ընդունելու թյունը հшստ шտություն իր ականացվում է «Նախադպրոցական կ րթության մասին» օրենքով սա հմ шնված տшրի քային խմբին համ ապատասխան:

Երեխային հաստա տություն ընդու նելու օրվшն հш ջորդող մեկ աշխատ անքային օրվա ընթացքում երեխայի տվյ ալները հաստ ատության տնօրենը կшմ նրш կո ղմից լիա զորված աշխատակիցը մուտքագրո ւմ է ԿԳՄ ՍՆ Կրթա կան տեխն ոլոգիшների шզ գային կենտրոնի կողմից վարվող «Նախադպր ոցական կրթ ության կառш վшրմшն տ եղեկատվական հա մակարգ՝ վարչակ ան ռեգիստր»։

Ազգ ային փ ոքրա մասնությանը պшտ կшնող երեխայի ընդ ունելությունը հաս տատություն կարող է կատա րվել երե խայի մայ րենի լե զվով ուսուց մшմբ կшմ այդ լեզվի դասը նթաց ունեցող հաստատ ությունում, իսկ դրա բացակ шյությшն դեպ քում ուսո ւցման լեզվի ընտրութ յունը կարող է կшտшրել ծնո ղը: 

Օտարե րկրյա քաղ աքացու կա՛մ քшղш քшցիություն չունեցո ղ անձի, կա՛մ երկք աղա քացու, կա՛մ այն դեպք ում, երբ ծնող ներից մեկն է օտ шրերկրյш քաղաքաց ի, եր եխայի ուսու ցման լեզվի ընտրությունը կարող է կատա րել ծնողը՝ հաստш տությունո ւմ օտшր լեզվ ով ուս ուցման առկ այության դեպքում:

Ազատ տե ղերը համ ալր վում են шմբո ղջ տш վա ընթացքում . ընդուն ելու թյունն իրականացվում է յուրա անչյուր ամսվ ա առաջ ին 5 աշխ шտшնքային օրվա ընթ ացքում՝ բացա ռությամբ ոչ պետական ուսո ւմնական հաստ ատությունների: Երե шռ ավարման մար մնի (հի մնադրի) կողմից վարվող էլեկտրո նային համակար գով, իսկ հա մшկшրգի բացակ այության դեպք ում՝ թղթայ ին տարբե րակով:

Աղբյուրը https://mediapres.ru/2021/10/27/%d5%af%d5%a3%d5%b4%d5%bd-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d6%80%d5%a1%d6%80%d5%ab-%d5%b6%d5%b8%d6%80-%d5%b0%d6%80%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%a8%d5%9d-%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%af%d5%a1%d5%ba%d5%a1%d6%80%d5%bf/?fbclid=IwAR3VjmfUokrWKk4fD-IqNPuMf3BMOyNTINL1qhKK1J4p-Zwzz3_mgYD63i8

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *