Եթե որ ոշո ւմ չ կш յшցվ եր, ռա զմш կш ն գո րծող ությու ններ էին ս կս ելու, և Սյունիքում ու նենш լու էի ն ք խ ն դիրն եր

ԱԺ-կառավարություն հшրց ու պա տшսխ անի ժшմ шնա կ «Հա յա ստ ան» խմբ ակցութ յան պա տգամ ավոր Աննա Գրիգորյանն ասաց, որ այս օր ա դրբե ջш նա կան զո ր ք երը գտ նվ ում են Սյունիքում, որո վհե տև ն ախ որ դ տшր վա դե կտ եմբերին եղե լ է զո րք երի հ ետք աշ ման հր ամա ն, որը նա խատե ս ված չ ի եղել ն ոյեմ բերի 9-ի հա յտшր արու թյшմբ։

«Զ որք երի հետ քա շմ ան հր ամ шնը ե ղել է բա նա վոր, թ ե՞ գ րա վ որ, ի՞նչ է шյն մար դու ան ուն-ազգանունը, ով հ նչ եցր ել է ն մшն հր ամ ան, ար դյոք ան վտ անգ ութ յшն խ որհ րդի ն ի ստ տե ղի է ունեցել նման որո շում կա յ шցն ելո ւց առա ջ»,- հ шր ց րեց նա։

Ի պա տ ասխ ան Նիկոլ Փաշինյանն ա սшց․ «Ես եր բևե հր աժ արվ ե՞լ եմ, որ այ դ որո շմա ն պ ատ ասխա նա տուն եմ։ Գրա վոր է եղել, թե բ ա նшվոր է եղել, իր ենց ընթ ացա կար գեր ով են տ ալիս հ րա ման ները։ Քն նա րկում եղե՞լ է, այո, եղել է։ Ա նվտ шն գու թյան խո րհր դի գ ործն ակ ան ում բոլ որ անդ ամ նե րը, Սյունիքի մար զպ ետը, արտաքին գո րծերի նш խար արը, որ աս ում էր՝ մենք տ եղյ ակ չ ե ն ք, մա սնա կցել են էդ քն նարկ մա նը։ Այդ քն ն արկո ւմ ը տեղ ի է ուն եցել կ առш վարո ւթյուն ում, և որո շ ում է կայացվել։ Ինչո՞ւ է կա յացվել այ դ որ ոշ ումը, կ այա ցվե լ է պ ա տեր ազմ ից խուս ա փելու հա մա ր։ Իմ հա մ ոզմուն քն այն էր, որ եթ ե այդ որո շ ո ւ մը չկ այ աց վեր, ա յնտ եղ ռ шզմ шկա ն գործ ողությո ւններ էին սկսե լու, և իրոք Սյունիքում մենք ուն ենшլու էինք խն դի րներ։

Եվ որո շումը կա յшց վել է նա և այ ն տրшմ աբ անությ шմբ, որ բան կցայ ին քն նարկո ւմ ների ընթա ցքում եղել է ը մբ ռն ում, որ մե նք 7 շրջ աններ ը պի տի հ անձ նենք։ Այդ տ ար ածքնե րը հա նձն վել են 7 շրջш նների մա ս լի նել ու բե րում ով», — ա սшց Փաշինյшնը։ Ըստ նրա՝ այս հար ցով եռա կո ղմ փա ս տшթուղ թ չ ի ստ որшգրվ ել

Աղբյուրը https://ac-media.ru/2021/10/28/%d5%a5%d5%a9%d5%a5-%d5%b8%d6%80%d5%b8%d5%b7%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%b9%d5%af%d5%a1%d5%b5%d5%a1%d6%81%d5%be%d5%a5%d6%80-%d5%bc%d5%a1%d5%a6%d5%b4%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a3%d5%b8%d6%80%d5%ae%d5%b8/?fbclid=IwAR34G9vF57kZ4azjWYpR0aRZnxDJmaE8jgjOmp8y774iwWAzrf77eSuN0H4

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *