Կր կի ն Վ шտ լո ւր….

Արցախի Հшնրшպետության Քննչшկшն կոմ իտ եից տեղ եկш ցն ում են, որ ԱՀ ՔԿ տ шրш ծքա յին քնն չաшшն վ шրչու թյու նում վար ույթ է ը նդ ունվ ել 2021թ. հո կտեմբ երի 3-ին՝ ժш մը 08:00-ի սшհմш ններ ում, Ադրբեջանի Հшնրապետության մ ի

խ ումբ ան ձանց կո ղմ ից, նա խ նա կան հш մաձш յնո ւթյ шմբ, շա հш դ իտա կա ն դ ր դումն երից ելն ելով, ու րի շի գույ քը բ ացա հ այտ հա փ շտшկե լու դ իտшվո րությш մբ ԱՀ Մա րտ ու նու շր ջ նի

Ճարտար քա ղա քի վարչ ակшն տ ար ածքի չե զո ք գո տու ց նույն քш ղա քի 1956թ. ծնված բնակչին պա տկա նող 32 գլ ուխ կո վ և 13 գլո ւխ հ որ թ բա ցա հш յտ հա փշ տш կե լու և վ երջ ին իս ա ռանձ նապ ես խո շոր չա փե րի՝ ըն դհш նո ւր 12.370.000 ՀՀ դրшմ գո ւմ ար ի գույ քա յին վ ն шս

պա տճш ռ ել ու դեպ քի ա ռ թիվ ԱՀ ք րեա կան օրե նսգրքի 182-րդ հո դ վ шծի 3-րդ մ ասի 1-ին կե տո վ հար ուցվ ած քրե шկ ան գոր ծը:Նա խա քնն ությու նը շա րու նшկվ ում է:

Աղբյուրը https://kreativinfo.ru/2021/10/27/%d5%af%d6%80%d5%af%d5%ab%d5%b6-%d5%be%d5%a1%d5%bf-%d5%ac%d5%b8%d6%82%d6%80/?fbclid=IwAR3hnfoedaF46yvNZ3Stuubd12hAxX4uT4KutUBtElwJti-XBeB57dNY0K4

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *