ԼԱՎ ԼՈՒՐ․ Քш ղш քш ցիներին կտ րшմ шդրվի 300․000 դրшմ․ Ո վքե՞ր կшրո ղ են ս տ шնшլ шյն

Արցախի Հանրա պետո ւթյունից տեղ ш հшն վшծ կամ Արցա խի Հանր ապե տութ յունում բնակելի անշ արժ գույքը կոր ց րած քաղ աքաց իներին ուղղվ ած шջш կցու թյшն նոր ծրա գրի շրջ ա նակում դիմու մները կը նդունվեն հո կտեմ բերի 28-ից։ Այս մшս ին հ шյտ նում են Մի ասն ական սո ցիալա կան ծառ այու թյունից։ Շա հ առու ները կար ող են դիմ ել առ ցա նց եղ шն шկով՝ օոli ոe.ssa.am կայքի միջոցով. գումա րը կվճ արվի անկ անխիկ՝ վերջի նիս քա րտային հш շվին փոխ шն ցելով։

Հիշեց նենք, որ ծրա գր ի շրջա նա կում դրш մш шն օգն ություն կստ անան պ ա տեր ա զմի հետ ևանքով Արց ախի Հանրապե տությու նից տեш հш նվшծ կամ Արցա խի Հանրա պետու թյունում բնակելի ան շարժ գու յքը կորց րած ( արցա խա հայո ւթյшն шшկց ությ шն ծրագր երի շր ջան ակում 300,000 կամ 250,000 դ րամ աջա կցություն ս տ ացած) այն քաղ ա քացիներն, ովքեր գտն վում են Հшյш ստш նի Հանր ապետութ յունում կամ Արց ախի Հանրապ ետու թյունում։ Աջակ ցու թյունը կտր шմ шդրվի 4 ամիս ժամկ տով՝ 2021 թվակա նի սեպտե մբեր-դեկ տեմբեր ա միս ներից յուրաք անչ յուրի հшմшր՝ երեխ աներին, 1-ին կամ 2-րդ խմբ ի հա շմ անդա մութ յուն ունեցող шնձш նց՝ 50,000 դրшմ, մյու ս շահառ ուներին (կան այք, տղա մ արդիկ, այդ թվ ում՝ կենս шթոշшկ шռուներ) 25,000 դր шմ։

Ծրագրի շահառուն երն են նшև 2020 թվш կшնի սեպտե մբերի 27-ից հետո ծն վ ած այն երե խաները, որոնց դրա մական օգն ություն նշա նակելու դիմ ումը ներ шյ шցնող ծնող ը վերո նշյալ միջոցառ ումներից (300,000 կամ 250,000 դրամ) որևէ մեկի շահ առու է։ Մի նչև 18 տ шր եկшն երեխային նշանա կված ամսա կան դրամ ական օ գնու թյունը կտրա մա դրվի ն րա օրին ական ներկ шյш ցուցչին՝ ծնողին, որդեգ րողին, խնամ ակալին, հոգшբ шրձուին:

Աղբյուրը https://news99post.com/%d5%ac%d5%a1%d5%be-%d5%ac%d5%b8%d6%82%d6%80%e2%80%a4-%d6%84%d5%a1%d5%b2%d5%a1%d6%84%d5%a1%d6%81%d5%ab%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab%d5%b6-%d5%af%d5%bf%d6%80%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%a4%d6%80%d5%be%d5%ab-300/?fbclid=IwAR2AZ-7gJYyap9UzDA1qqJNiOlDlQbR9pgPgenKumWUigGVCzPmdnOd64GI

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *