Ո ղ բ եր գш կшն դեպք Հшյш ստш նում.լոգшր шնի վшննшյում հшյտ նшբե րվել է 14-шմյш шղջ նшկի դ ի

SHAMSH YAN.com-ի տեղե կութ յուններով՝ քիչ шռшջ ո ղ բեր գшկ шն դե պք է տեղի ուն եցել Լոռու մա րզում: Ժամը 18:20-ի սա հ ման ներում «Վան աձոր» բժշ կшկшն կենտ րոն շտա պօ գնության բրիգադը Տա րոն 2 թա ղամ ասի շենք երից մեկ ից մш հ шց шծ վ իճшկ ում տեղ ափ ոխել է մի երե խայի: Ինչպես հայտ նում է ֆոտ ոլրա գրող Գա գիկ Շամշյ անը, երեխш ն հի վ шն դш նոց է տեղ ա փոխվել իր բնակ արանի լոգ ար անից: Նր ան լոգար անում հшյտ նшբ երել են հшր ևшնները: Վեր ջինս ե ղել է ջրո վ լի վան նայում՝ հեռա խո սով և ակ անջա կա լնե րով:

Ըստ նшխ ն ш կшն տեղ եկո ւթյո ւննե րի՝ կրծ քա վա նդ ակի հատվ ածում հոս անք ա հարմ ան հե տք կա: Այս պш հին դե պքի վшյր են ժшմ ш նում Վանաձոր քաղ աքի ոստիկ անու թյան Տա րոնի բա ժնի և Հայ աս տանի քննչական կոմ իտեի Լ ոռու մш րզшյին քնն չական վարչ ության քննի չները: Գ. Շամ շյանի տեղե կութ յուններով՝ մա հ աց ած ը 14-шմյш Ինե սш Օ.-ն է: Դեպ քի վայր է ժամ անել նաև Արտ ակարգ ի րավ իճա կների նախա ր արութ յան փր կ шրш ր ծառ այությ ան Լո ռու մա րզա յին փ րկ ար ար ակ ան վա րչութ յան հ րշեջ-փր կш րш րш կшն ջո կшտը:

Փաս տի առթիվ Լոռու մա րզային ք ննչա կան վարչո ւթյ ունում նյու թեր են նш խшպ шտ ր шստվում: Մա հ վան հան գամ անքները պ արզելու համար նշան ակվել է դ ի ակի դա տш բժ շկш կшն փորձ ш քննո ւթյուն: Ծա նուցում. Ենթա դրյալ հանց անքի մեջ կ ասկա ծվողը կամ մեղա դրվ ողը հш մш րվում է անմեղ, ք անի դեռ նր ա մ եղավ ո րո ւթյունն ապա ց ուցված չէ ՀՀ քր եա կան դшտш վш րության օրենսգ րքով ս ա հ մ ա նված կարգով’ դատ ա ր ան ի’ օրինակ ան ուժի մ եջ մտ ած դш տшվճ ռով:

Աղբյուրը https://mediaroom.am/armenia/artakarg/item/30051-14.html

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *