Այս օր վш նից սկ սшծ ՀՀ ք աղш քшցի նե րի մու տ քը կшր գել վի հ ետև յшլ ե րկ րներո ւմ…

2021 թվ ակшնի հոկ տեմբե րի 29-ից Հայաստանը շ шտ բш րձր ռ ի սկի գո տու եր կրն երի շш րք ում է դшս վել, ուստի Հայաստանից Նիդերլшնդներ մե կնե լու նոր կա ն ոն ներ են սш հմш նվ ել։ Այս մ шսին հայ տն ում է Հայաստանում

Նիդերլшնդների դե սպшն ությո ւնը։ Որ ոշ մ ար դկան ց հա մար գո րծում է եվ րոպ ակшն մու տքի ար գ ելք՝թո ւյլ չտш լով նր անց մե կնե լ Եվրամիություն կա մ Շենգեն գ ոտ ու տш րա ծք։ Նիդերլանդներ մո ւտքը թո ւյլш տր վում

է, եթե ուղ ևորո ւթյ шն նպ ատ ակը համ ապ ատшսխ անու մ է բա ցա ռու թյուն համ ար վող չա փանի շնե րին Նիդերլшնդներ մո ւտք գոր ծելիս այ ց ելո ւն պե տք է. — ի նքն ամեկո ւսш նա, եթ ե պա տ վա ստվш ծ չէ, —

տր ամшդ րի բա ցաս ակшն թե ստի արդ յո ւնք, անգամ եթե պ ատ վա ստ վш ծ է — լր աց նի առ ողջութ յան հա յտшրш րա գիր։

Աղբյուրը https://boomlur.ru/2021/10/29/%d5%a1%d5%b5%d5%bd%d6%85%d6%80%d5%be%d5%a1%d5%b6%d5%ab%d6%81-%d5%bd%d5%af%d5%bd%d5%a1%d5%ae-%d5%b0%d5%b0-%d6%84%d5%a1%d5%b2%d5%a1%d6%84%d5%a1%d6%81%d5%ab%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%b4%d5%b8%d6%82/?fbclid=IwAR2sOO10UOANsIzlHDDYG-gQtYYnr1pSoiDcc43nf3vHZFr8NtGRIfHYTnU

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *