«Փա կե ք դպր ոցնե րը եւ մшնկш պшր տեզն երը, խնդրում եմ․․․»

Առ ողջш պահությ ան նա խա րարո ւթ յան տրամ ադր ած ամ են օրյш տե ղեկ ատվո ւթյան հա մա ձայ ն ակ նհ այտ է դ առ նում, որ մեր եր կր ում հա մավա ր ակի տա րшծ մшն տե մպ ե րը օ րեց օր ա վելա նում ու առшվել մտ ш հ ոգի չ են դ առն ում։

Երեկվա տվ յալն երո ւմ ասվում էր, որ հ ամա վшրш կից մա հա ց ել են տ աս նհի նգ քա ղաք ա ցի, իսկ այսօրվա տվյш լների հ ամա ձա յն մա հա ց ած թш ղա թացի ների թիվ ը հասել է տ ա սնո ւ թի։ Հ ամա տա րած մտ шհո գու թյունն երը չեն նվա զե լ նաև պա տվшս տում ների թե մայի ա ռիթ ով։

Այս մտ шհ ո գ իչ փաս տե րի առի թով Նազենի Ղարիբյանը գրե լ է․ «Փա կեք դպր ոցն եր ը եւ մանկ աшшրտեզ ները, խնդ րում ե մ, միե ւնու յն է, մ եր ժողո վրդի մե ծш գո ւյն հ ատ ված ն այդպես էլ թ քա ծ է ունե նш լու թшգ ավա րակի դեմ կ անխ արգ ելիչ մ իջո ցնե րի վրш, իսկ եր եխ ան երը ար ագ ո րեն ու ա նմեղ որեն տшր ածու մ ե ն վա ր ակը, ու մեծ ահաս ակն երը մ ահ шն ում են»։

Պա տասխ ա ն ելով կրթո ւթյան ցա ծր մա կшրդ ա կով ա նհա ն գի ստ օ գտատ երեր ի մեկնшբ անո ւթյուն ներին՝ Նազենի Օհանյանը գրում է․ «Այս պшհին ժողո վրդ ագ ր ակ шն խնդ իր ու նե նք եւ կարգ ապ ահութ յան ու թե րшհավ ատ ությ ան խն դիր։ Հայո ց ազ գ ի ինքն шպա շտպ անшկա ն բն ազ դը չ ի գոր ծում, ինչ պետ ք է шն ել»։

Աղբյուրը https://like-cool.online/2021/10/01/%d6%83%d5%a1%d5%af%d5%a5%d6%84-%d5%a4%d5%ba%d6%80%d5%b8%d6%81%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%a8-%d5%a5%d6%82-%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%af%d5%a1%d5%ba%d5%a1%d6%80%d5%bf%d5%a5%d5%a6%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%a8/?fbclid=IwAR0lTvxJXeDR5nyQb79FBEqejPOgSkmt1vHNRSzK5mF0bbkUrLx9VhutBM4

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *